Friday, Oct 07th

TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ HỌC SO SÁNH, ĐỐI CHIẾU

MÔN THI: TIẾNG VIỆT THỰC HÀNH

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Kiểm tra những kiến thức cơ bản cũng như khả năng thực hành về chính tả, từ, câu, đoạn và văn bản trong tiếng Việt. Đây là những kiến thức giúp học viên học tập, nghiên cứu và trình bày luận văn sau này.

1.2. Yêu cầu

-  Thí sinh phải nắm vững các khái niệm, đặc trưng liên quan đến chính tả, từ, đoạn văn và văn bản trong tiếng Việt, từ đó có khả năng phát hiện đúng, đầy đủ những lỗi thường gặp về chính tả, dùng từ, viết câu, đoạn văn văn bản. Biết cách khắc phục những loại lỗi đó một cách có căn cứ khoa học.

II. NỘI DUNG

Phần 1: LUYỆN KỸ NĂNG CHÍNH TẢ VÀ DÙNG TỪ

1. Khái niệm chính tả

2. Một số lỗi chính tả thường gặp

3. Từ và từ vựng tiếng Việt

4. Những yêu cầu chung của việc dùng từ

5. Thao tác lựa chọn và sử dụng từ

6. Bài tập thực hành

Phần 2: LUYỆN KỸ NĂNG ĐẶT CÂU

1. Câu trong tiếng Việt

2. Cấu trúc câu tiếng Việt

3. Yêu cầu chung của việc đặt câu

4. Luyện kỹ năng chữa lỗi câu sai

5. Bài tập thực hành

Phần 3:  LUYỆN KỸ NĂNG VIẾT ĐOẠN VĂN

1. Khái niệm đoạn văn

2. Yêu cầu chung của việc viết đoạn văn

3. Luyện rút gọn đoạn văn và mở rộng đoạn văn

4. Luyện chữa lỗi về đoạn văn

5. Bài tập thực hành

Phần 4:  LUYỆN KỸ NĂNG TIẾP NHẬN VÀ SOẠN THẢO VĂN BẢN

1. Khái niệm văn bản

2. Luyện kỹ năng phân tích văn bản

3. Luyện kỹ năng tóm tắt một văn bản

4. Luyện kỹ năng xây dựng đề cương và phát triển đề cương thành văn bản

5. Bài tập thực hành

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Nguyễn Quang Ninh (2005), Tiếng Việt thực hành A (Dành cho sinh viên khối Khoa học Xã hội và Nhân văn), Nxb Giáo Dục, Hà Nội.

2. Bùi Minh Toán – Lê A - Đỗ Việt Hùng (2002), Tiếng Việt thực hành, Nxb Giáo Dục, Hà Nội.

3. Hà Thúc Loan (1996), Tiếng Việt thực hành, Nxb TP. HCM.

4. Hà Thúc Loan (1995), Hệ thống bài tập thực hành, Nxb ĐHDL Đông Đô.

IV. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 05 CÂU

1. Câu 1: Thuộc phần 1:   2,5 điểm

2. Câu 2: Thuộc phần 2:   2,5 điểm

3. Câu 3: Thuộc phần 3:   2,5 điểm

4. Câu 4: Thuộc phần 4:   2,5 điểm