Monday, Oct 25th

Tuyển sinh Nghiên cứu sinh Ngành đúng, gần TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

  • PDF.

QUY ĐỊNH DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH GẦN VÀ CÁC MÔN BỔ TÚC KIẾN THỨC TRONG ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO: TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TT

Ngành đúng, ngành phù hợp (Thạc sĩ)

Ngành gần

(Thạc sĩ)

Các môn bổ túc kiến thức ngành gần

Số tín chỉ

Ghi chú

1. CHUYÊN NGÀNH: KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

1

Kinh tế nông nghiệp

Kinh tế chính trị

 

-Kinh tế nông nghiệp

 

 

-Marketing nông nghiệp

 

 

-Kinh tế nông hộ và trang trại

 

 

-Quản trị doanh nghiệp và nông nghiệp

 

 

-Phân tích chính sách nông nghiệp

 

2

 

 

2

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

 

 

 

2

Kinh doanh nông nghiệp

Quản trị kinh doanh

3

Kinh tế tài nguyên và môi trường

Phân bố LLSX và phân vùng kinh tế

4

Kinh tế phát triển

Khoa học quản lý

5

Kinh tế kế hoạch đầu tư

Kinh tế thế giới và quan hệ KTQT

6

 

Kế toán

7

 

Tài chính-Ngân hàng

8

 

Thương mại

9

 

Hệ thống thông tin kinh tế

10

 

Kinh tế học

11

 

Kinh tế lao động

12

 

Kinh tế công nghiệp

13

 

Quản lý kinh tế

14

 

Quản lý hành chính

15

 

Luật kinh tế

2. CHUYÊN NGÀNH: QUẢN TRỊ KINH DOANH

1

Quản trị kinh doanh

Kế toán

 

 

 

 

- Quản trị chiến lược

 

 

 

 

 

 

- Quản trị nhân lực

 

 

 

 

- Quản trị thương mại

 

 

 

 

- Quản trị tài chính

 

 

 

 

- Quản trị sản xuất

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

 

 

 

2

 

2

Quản trị kinh doanh du lịch

Tài chính – Ngân hàng

3

Quản trị kinh doanh thương mại

Hệ thống thông tin kinh tế

4

Marketing

Hệ thống thông tin quản lý

5

Quản trị nhân lực

Quản lý kinh tế

6

Kinh doanh ngoại thương

Kinh tế học

7

Quản trị kinh doanh công nghiệp và xây dựng

Kinh tế chính trị

8

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Kinh tế đầu tư

9

Quản trị kinh doanh bất động sản

Kinh tế phát triển

10

Quản trị kinh doanh quốc tế

Kinh tế quốc tế

11

Kinh doanh thương mại

Chính sách công

12

Kinh doanh và quản lý

Quản lý công

13

Quản trị doanh nghiệp

Kinh tế kế hoạch đầu tư

14

Quản trị kinh doanh ngoại thương

Kinh tế lâm nghiệp

15

 

Kinh tế thủy sản

16

 

Quản lý công nghiệp

17

 

Quản lý năng lượng

18

 

Luật kinh tế

19

 

Luật quốc tế

20

 

Thống kê

21

 

Kinh tế nông nghiệp