Monday, Oct 25th

HÓA PHÂN TÍCH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH : DƯỢC LÝ - DƯỢC LÂM SÀNG

MÔN: HÓA PHÂN TÍCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích : Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm môn Hóa Phân tích thi tuyển sinh cao học chuyên ngành Dược lý - Dược lâm sàng.

1.2. Yêu cầu : Nội dung ôn tập phù hợp với trình độ sau đại học.

II. NỘI DUNG

A.      PHẦN 1: CÂN BẰNG HÓA HỌC TRONG DUNG DỊCH

1. Cân bằng hóa học. Các bài tập liên quan.

2. Phản ứng acid - bazơ. Các bài tập liên quan.

3. Phản ứng phức chất. Các bài tập liên quan.

4. Phản ứng oxi hóa - khử. Các bài tập liên quan.

5. Phản ứng kết tủa. Các bài tập liên quan.

B.  PHẦN 2: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HÓA HỌC

1. Phương pháp phân tích khối lượng. Các bài tập liên quan.

2. Phương pháp acid - bazơ. Các bài tập liên quan.

3. Phương pháp phức chất. Các bài tập liên quan.

4. Phương pháp oxi hóa - khử. Các bài tập liên quan.

5. Phương pháp kết tủa. Các bài tập liên quan.

C.  PHẦN 3: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG HỌC

1. Điều kiện ứng dụng của định luật Lambert – Beer và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hấp thụ UV-Vis.

2. Ứng dụng của quang phổ hấp thụ phân tử UV-Vis. Các bài tập liên quan.

3. Nguyên lý, đặc điểm và ứng dụng của quang phổ hồng ngoại. Các bài tập liên quan.

4. Ứng dụng của quang phổ hấp thụ và phát xạ nguyên tử. Các bài tập liên quan.

5. Nguyên lý, các yếu tố ảnh hưởng và ứng dụng của quang phổ huỳnh quang.

D.    PHẦN 4: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SẮC KÝ

1.   Nguyên tắc, phân loại kỹ thuật sắc ký. Các thông số sắc ký và các bài tập liên quan. Nguyên tắc ứng dụng của sắc ký trong phân tích định tính và định lượng.

2.   Sắc ký khí : Nguyên tắc hoạt động của máy sắc ký khí và các detector trong sắc ký khí : TCD, FID, NPD và ECD.

3.  Sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC): Cấu tạo, nguyên tắc hoạt động của máy và  các loại detector trong HPLC : UV-Vis, huỳnh quang.

4.  Các kỹ thuật của HPLC: sắc ký phân bố, sắc ký hấp phụ, sắc ký trao đổi ion, sắc ký loại cỡ.

5.  Các dạng bài tập ứng dụng của sắc ký trong kiểm nghiệm thuốc.

E.     PHẦN 5: CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐIỆN HÓA

1.        Các loại điện cực chỉ thị : Điện cực kim loại, điện cực màng thủy tinh đo pH.

2.        Các loại điện cực so sánh : điện cực calomen và điện cực bạc clorid

3.   Ứng dụng của phân tích đo thế trực tiếp và chuẩn độ đo thế. Các bài tập liên quan

4.   Cấu tạo, hoạt động của máy cực phổ cổ điển. Bài tập ứng dụng phương pháp cực phổ.

5.        Các ứng dụng của phân tích Von-Ampe : tế bào đo oxy và chuẩn độ ampe.

III. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.        Bộ Y Tế (Trần Tử An chủ biên) (2007), Hóa phân tích tập 1 – Phân tích hóa học, NXB Y Học, Hà Nội.

2.        Bộ Y Tế (Trần Tử An chủ biên) (2007), Hóa phân tích tập 2 – Phân tích dụng cụ, NXB Y Học, Hà Nội.

3.        Khoa Dược, Trường Đại học Y Dược Huế, Giáo trình Hóa phân tích 1,2.

IV. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 5 CÂU

1.  Câu 1: thuộc phần I :  2 điểm

2.  Câu 2: thuộc phần II:  2 điểm

3.  Câu 3: thuộc phần III: 2 điểm

4.  Câu 4: thuộc phần IV: 2 điểm

5.  Câu 5: thuộc phần V:  2 điểm