Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh Cao học Thông báo tuyển sinh Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2017

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2017; Thông báo nhận đơn phúc khảo và Mẫu đơn xin phúc khảo.

Chi tiết xem file đính kèm:

KQ_2_2017.pdf
Thongbao_Donphuckhao.pdf