Monday, Oct 25th

Tuyển sinh Đề cương môn thi tuyển cao học Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học

Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn thi: Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cung cấp, hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản của môn Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học các chuyên ngành: Hóa Vô cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa Phân tích, Hóa lý thuyết và Hóa lý và LL & PPDHBM Hoá học.

2. Yêu cầu: Thí sinh cần xem lại các nội dung cơ bản của môn Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học trước khi đến lớp.

B. NỘI DUNG

Phần 1. Cấu tạo nguyên tử

1.1. Thuyết lượng tử Planck, thuyết lượng tử ánh sáng của Einstein.

1.2. Hạt nhân nguyên tử. Năng lượng liên kết hạt nhân.

1.3. Những kiến thức cơ sở

1.3.1. Sóng vật chất De Broglie.

1.3.2. Nguyên lý bất định Heisenberg.

1.4. Nguyên tử hydro và ion giống hydro

1.4.1. Phương trình Schrodinger đối với nguyên tử hydro

1.4.2. Các obitan trong nguyên tử hydro, mật độ xác suất electron

1.4.3. Spin electron và ý nghĩa của các số lượng tử.

1.4.4. Quang phổ phát xạ của nguyên tử hydro.

1.5. Nguyên tử nhiều electron

1.5.1. Qui luật phân bố electron trong nguyên tử ở trạng thái cơ bản

1.5.2. Cấu hình electron của nguyên tử

1.5.3. Cấu tạo nguyên tử và hệ thống tuần hoàn

Phần 2. Thuyết sức đẩy giữa các cặp electron hoá trị (VSEPR)  và Thuyết liên kết hoá trị (VB)

2.1. Nội dung của thuyết VSEPR

2.2. Luận điểm cơ bản của thuyết VB

2.3. Bài toán phân tử H2

2.4. Phương pháp VB và phân tử nhiều nguyên tử

2.4.1. Nguyên lý xen phủ cực đại và thuyết hóa trị định hướng

2.4.2. Thuyết lai hóa- các dạng lai hoá sp, sp2, sp3, sp2d, sp3d2

2.4.3. Thuyết spin về hóa trị

Phần 3. Thuyết orbital phân tử (MO)

3.1. Các luận điểm cơ sở

3.2. Giải bài toán phân tử H2 bằng phương pháp MO-LCAO

3.3. Sự tổ hợp các AO thành các MO

3.4. Thuyết MO và phân tử hai nguyên tử

3.5.Phương pháp MO Huckel

Phần 4. Liên kết trong phức chất

4.1. Thuyết VB về liên kết trong phức chất

4.2. Thuyết trường phối tử về phức chất

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Đào Đình Thức (2002), Hoá học Đại cương,NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội.

2. Lâm Ngọc Thiềm (2004), Cấu tạo chất Đại cương, NXB ĐHQG Hà Nội, Hà Nội

3. Đào Đình Thức (2006), Cấu tạo nguyên tử và liên kết hóa học, tập 1 và 2, NXB Giáo dục

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.

Tổng: 10 điểm- Thời gian làm bài 180 phút