Monday, Oct 25th

Cơ sở lý thuyết hóa học

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: Cơ sở lý thuyết hóa học

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Cung cấp, hệ thống hóa lại các kiến thức cơ bản của môn Cơ sở lý thuyết hóa học cho thí sinh dự thi tuyển sinh cao học các chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn hoá học, Hóa lý thuyết và Hóa lý, Hóa Vô cơ, Hóa Hữu cơ, Hóa phân tích.

2. Yêu cầu: Thí sinh cần xem lại các nội dung cơ bản của môn Cơ sở lý thuyết hóa học trước khi đến lớp.

B. NỘI DUNG

Phần 1. Nhiệt động học

1.1. Nguyên lý 1 của nhiệt động học

1.1.1. Nội dung nguyên lý 1 của nhiệt động học

1.1.2. Áp dụng nguyên lý 1 vào quá trình hóa học

1.2.1.1. Hiệu ứng nhiệt của phản ứng hóa học

1.2.1.2. Định luật Hess và ứng dụng

1.2.1.3. Sự phụ thuộc của hiệu ứng nhiệt vào nhiệt độ

1.2. Nguyên lý 2 của nhiệt động học

1.2.1. Nội dung nguyên lý 2 của nhiệt động học

1.2.2. Entropy

1.2.3. Tính biến thiên entropy trong một số quá trình

1.2.3.1. Quá trình giãn nở đẳng nhiệt

1.2.3.2. Quá trình đẳng áp

1.2.3.3. Quá trình đẳng tích

1.2.3.4. Quá trình chuyển pha

1.2.3.5. Quá trình đoạn nhiệt

1.2.3.6. Phản ứng hóa học

1.2.4. Chiều hướng diễn biến của quá trình

1.2.4.1. Thế đẳng nhiệt-đẳng áp

1.2.4.2. Tính biến thiên thế đẳng nhiệt-đẳng áp của phản ứng hóa học

Phần 2. Tốc độ phản ứng – Cân bằng hóa học

2.1. Tốc độ phản ứng

2.1.1. Một số khái niệm

2.1.1.1. Tốc độ phản ứng

2.1.1.2. Bậc phản ứng

2.1.1.3. Phân tử số

2.1.2. Một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

2.1.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ

2.1.2.2. Ảnh hưởng của xúc tác

2.1.3. Các phương trình động học của các phản ứng hóa học

2.1.3.1. Phản ứng bậc một

2.1.3.2. Phản ứng bậc hai

2.2. Cân bằng hóa học

2.2.1. Hằng số cân bằng hóa học

2.2.2. Sự phụ thuộc của hằng số cân bằng vào nhiệt độ

2.2.3. Sự phụ thuộc của hằng số cân bằng vào áp suất

2.2.4. Phương trình đẳng nhiệt của phản ứng hóa học

Phần 3. Dung dịch

3.1. Tính chất của dung dịch loãng chứa chất tan không điện ly, không bay hơi

3.1.1. Áp suất hơi bão hòa

3.1.2. Nhiệt độ sôi

3.1.3. Nhiệt độ đông đặc

3.1.4. Áp suất thẩm thấu

3.2. Dung dịch điện ly

3.2.1. Sự điện ly của axit, bazơ và muối trong dung dịch

3.2.2. Độ điện ly, hằng số điện ly

3.2.3. Sự điện ly của nước. Chỉ số pH

4.2.4. Tính pH của một số dung dịch: axit, bazơ, dung dịch đệm

3.3. Cân bằng trong dung dịch của các chất điện ly ít tan

Phần 4. Điện hóa

4.1. Phản ứng oxi hóa khử

4.1.1. Một số khái niệm

4.1.2. Cặp oxi hóa – khử. Thế khử của cặp oxi hóa – khử

4.1.3. Chiều của phản ứng oxi hóa – khử

4.1.4. Hằng số cân bằng của phản ứng oxi hóa – khử

4.2. Pin điện hóa

4.2.1. Pin Ganvani

4.2.2. Pin nồng độ

6.3. Phân loại điện cực

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Vũ Đăng Độ (1999), Cơ sở lý thuyết các quá trình hóa học, Nxb. Giáo dục.

2. Trần Thị Đà, Đặng Trần Phách (2006), Cơ sở lý thuyết các phản ứng hóa học, Nxb. Giáo dục.

3. M.  S.  Silberberg (2007), Principles  of  General  Chemistry,  McGraw-Hill Companies, Inc, New York, USA.

4. Kenneth  W.  Whitten,  Raymond  E.  Davis,  Larry  Peck  and George  G.  Stanley (2004),  General  Chemistry, Brooks/Cole, 7th edition.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.

Tổng cộng: 10 điểm