Monday, Oct 25th

ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Giúp người học ôn tập có hệ thống và cơ bản khối kiến thức các học phần về địa lý tự nhiên đại cương và địa lý tự nhiên Việt Nam.

2. Yêu cầu:

Thí sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản về hình dạng, kích thước của Trái đất; các vận động của Trái đất và các hệ quả địa lý; các thành phần cấu tạo lớp vỏ địa lý của Trái đất; các qui luật địa lý chung và các kiến thức cơ bản về vị trí địa lý, giới hạn phạm vi lãnh thổ; các đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam; các thành phần và đặc điểm cơ bản của các thành phần của tự nhiên Việt Nam; các qui luật địa đới và phi địa đới trong sự phân hoá không gian của tự nhiên Việt Nam.

B. NỘI DUNG

Phần 1. Trái đất

1.1. Hình dạng, kích thước của Trái đất và ý nghĩa địa lý.

1.2. Sự vận động tự quay quanh trục của Trái đất và các hệ quả địa lý.

1.3. Sự vận động quay quanh Mặt trời của Trái đất và các hệ quả địa lý.

Phần 2. Lớp vỏ địa lý

2.1. Vai trò của các nhân tố nội lực và ngoại lực trong thành tạo địa hình.

2.2. Mối quan hệ giữa nội lực và ngoại lực trong thành tạo địa hình.

2.3. Thành phần và cấu tạo của khí quyển.

2.4. Các đới khí hậu trên Trái đất.

2.5. Khái niệm, thành phần và sự phân bố nước trong tự nhiên.

2.6. Sông ngòi và các nhân tố ảnh hưởng đến dòng chảy sông ngòi.

2.7. Các nhân tố hình thành đất.

2.8. Vai trò của sinh quyển trong lớp vỏ địa lý.

2.9. Qui luật nhịp điệu.

2.10. Qui luật địa đới và phi địa đới.

Phần 3. Vị trí địa lý và đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam

3.1. Vị trí địa lý, phạm vi lãnh thổ.

3.2. Ý nghĩa của vị trí địa lý đối với sự hình thành các đặc điểm chung của tự nhiên và sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam.

3.3. Đặc điểm chung của tự nhiên Việt Nam.

Phần 4. Các thành phần và qui luật phân hoá không gian của tự nhiên Việt Nam

4.1. Đồi núi là bộ phận quan trọng nhất của cấu trúc địa hình Việt Nam.

4.2. Thiên nhiên chịu ảnh hưởng sâu sắc của biển.

4.3. Tính chất nội chí tuyến gió mùa ẩm của khí hậu Việt Nam.

4.4. Sông ngòi Việt Nam phản ảnh rõ nét tác động tổng hợp của chế độ khí hậu và cấu trúc địa chất - địa hình.

4.5. Thổ nhưỡng và sinh vật Việt Nam phong phú và đa dạng.

4.6. Các qui luật phân hoá không gian của tự nhiên Việt Nam

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn (2017), Địa - Môi trường Việt Nam, NXB ĐHQG TP HCM.

2. Nguyễn Trọng Hiếu, Hoàng Ngọc Oanh, Nguyễn Kim Chương và nnk (2004), “Địa lý tự nhiên đại cương”, tập 1, 2, 3; NXB ĐHSP Hà Nội.

3. Trương Quang Học (2012), Việt Nam: Thiên nhiên, môi trường và Phát triển bền vững, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

4. X.V Kalexnik (1978), Những qui luật địa lý chung của Trái đất (người dịch: Đào Trọng Năng), NXB NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội,

5. Vũ Tự Lập (1978), Ðịa lí tự nhiên Việt Nam. T1, T2,  NXB Giáo dục, Hà Nội.

6. Vũ Tự Lập (1999), Ðịa lí tự nhiên Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.

7. Đặng Duy Lợi (chủ biên), (2005), Ðịa lí tự nhiên Việt Nam (Phần đại cương), NXB ĐHSP Hà Nội.

8. Lê Bá Thảo (chủ biên), Nguyễn Văn Âu, Nguyễn Dược, Đặng Ngọc Lân, Đỗ Hưng Thành, Trịnh Nghĩa Uông (1988), “ Cơ sở địa lý tự nhiên”, Tập I, II, III. NXB Giáo dục, Hà Nội.

9. Lê Bá Thảo (1990), Thiên nhiên Việt Nam, NXB KH&KT, Hà Nội.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương;

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương;

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương;

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.

Tổng: 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút