Monday, Oct 25th

ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: ĐỊA LÝ KINH TẾ - XÃ HỘI

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Giúp người học ôn tập có hệ thống và cơ bản khối kiến thức các học phần về địa lý kinh tế - xã hội đại cương và địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam.

2. Yêu cầu:

Thí sinh cần nắm vững kiến thức cơ bản về các nguồn lực chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội; kiến thức về địa lý các ngành sản xuất chính trong nền kinh tế; các đặc điểm nguồn tài nguyên và một số tài nguyên chủ yếu, phân bố và vai trò các loại tài nguyên đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam; dân số và phân bố dân cư Việt Nam; địa lý các ngành công nghiệp, nông nghiệp của Việt Nam.

B. NỘI DUNG

Phần 1. Môi trường địa lý và Địa lý dân cư

1.1. Khái niệm về môi trường tự nhiên, môi trường địa lý và tài nguyên.

1.2. Vai trò của môi trường địa lý và tài nguyên đối với sự phát triển xã hội.

1.3. Động lực phát triển dân số.

1.4. Kết cấu dân số.

1.5. Những nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư.

1.6. Đặc điểm phân bố dân cư thế giới.

Phần 2. Địa lý các ngành sản xuất

2.1. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố công nghiệp.

2.2. Đặc điểm cuả sản xuất công nghiệp.

2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố nông nghiệp.

2.4. Đặc điểm cuả sản xuất nông nghiệp.

2.5. Khái niệm và phân loại dịch vụ.

2.6. Vai trò của dịch vụ trong nền kinh tế.

Phần 3. Tài nguyên và dân cư Việt Nam

3.1. Đặc điểm tài nguyên thiên nhiên Việt Nam.

3.2. Một số loại tài nguyên thiên nhiên chủ yếu của Việt Nam.

3.3. Dân số Việt Nam.

3.4. Phân bố dân cư Việt Nam.

Phần 4. Địa lý công nghiệp và nông nghiệp Việt Nam

4.1. Các nhân tố ảnh hưởng tới sự phát triển và phân bố công nghiệp Việt Nam.

4.2. Đặc điểm phát triển công nghiệp Việt Nam.

4.3. Các nhân tố tác động tới sự phát triển và phân bố nông nghiệp Việt Nam.

4.4. Đặc điểm phát triển nông nghiệp Việt Nam.

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Lê Huy Bá, Nguyễn Xuân Hoàn (2017), Địa - Môi trường Việt Nam, NXB ĐHQG TP. HCM.

2. Nguyễn Viết Thịnh, Đỗ Thị Minh Đức (2001), Địa lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. Lê Thông & nnk (2009), Địa Lý kinh tế - xã hội Việt Nam, NXB Đại học Sư phạm, Hà Nội.

4. Lê Thông, Nguyễn Quý Thao (đồng chủ biên) (2012). Việt Nam – các vùng kinh tế và vùng kinh tế trọng điểm, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

5. Đặng Như Toàn & nnk (2000), Địa lý kinh tế Việt Nam, NXB Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

6. Nguyễn Minh Tuệ (chủ biên), Nguyễn Viết Thịnh, Lê Thông (2014), “Địa lý kinh tế - xã hội đại cương”, NXB ĐHSP, Hà Nội.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương;

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương;

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương;

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.

Tổng: 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút