Monday, Oct 25th

LỊCH SỬ THẾ GIỚI

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: LỊCH SỬ THẾ GIỚI

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đảm bảo trình độ kiến thức của thí sinh có thể học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của khoa học Lịch sử ở bậc Thạc sĩ.

2. Yêu cầu: Nắm vững lịch sử Thế giới từ thời cổ đại đến năm 2000, tập trung vào những nội dung cơ bản nhất.

B. NỘI DUNG

PHẦN 1. Lịch sử thế giới cổ trung đại

1.1. Thời kỳ cổ đại

1.1.1. Ấn Độ cổ đại

1.1.2. Hy Lạp cổ đại

1.2. Thời kỳ trung đại

1.2.1. Phát kiến địa lý ở Tây Âu trung đại

PHẦN 2. Lịch sử thế giới cận đại

2.1.Các cuộc cách mạng tư sản

2.1.1.Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỷ XVII

2.1.2.Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỷ XVIII

2.2.Cách mạng công nghiệp ở Anh thế kỷ XVIII

2.2.1.Thành tựu

2.2.2. Ý nghĩa

2.3.Sự ra đời của Chủ nghĩa cộng sản khoa học

2.3.1.  Tuyên ngôn của Đảng cộng sản

2.3.2. Ý nghĩa

PHẦN 3:  Lịch sử thế giới hiện đại (1917-1945)

3.1. Cách mạng tháng Mười Nga 1917

3.1.1. Tiền đề của cách mạng

3.1.2. Hai giai đoạn phát triển của cách mạng

3.1.3.Ý nghĩa  của cách mạng và bài học kinh nghiệm

3.2. Một số nước tư bản chủ nghĩa chủ yếu giữa hai cuộc chiến tranh thế giới (1918 – 1939)

3.2.1. Nước Đức (1929- 1939)

3.2.2. Nước Mỹ (1929- 1939)

PHẦN 4:  Lịch sử thế giới hiện đại (1945-2000)

4.1  Chủ nghĩa xã hội hiện thực

4.1.1. Liên xô

4.1.2. Các nước Đông Âu

4.2. Phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á sau Chiến tranh thế giới thứ hai

4.2.1. Tiến trình phát triển

4.2.2.Ý nghĩa

4.3. Sự hình thành trật tự thế giới sau Chiến tranh thế giới thứ hai

4.3.1. Hội nghị Yalta

4.3.2. Hội nghị Potsdam

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Đặng Văn Chương (chủ biên, 2014), Lịch sử thế giới cổ trung đại, Nxb. Đại Học Huế, Huế.

2. Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng (1998), Lịch sử thế giới cận đại, Nxb Giáo dục, Hà Nội.

3. Lê Văn Anh (chủ biên, 2013), Lịch sử thế giới hiện đại, Nxb.Đại Học Huế, Huế.

D. ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 3 CÂU

Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.