Monday, Oct 25th

CƠ SỞ ĐỊA CHẤT

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: CƠ SỞ ĐỊA CHẤT

 

A.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Môn thi kiểm tra, đánh gia kiến thức của thí sinh dự thi cao học vào các chuyên ngành Địa chất học, Kỹ thuật địa chất về các nội dung cơ bản liên quan địa chất, thành phần vật chất của vỏ Trái đất, các quá trình hoạt động địa chất nội sinh, ngoại sinh và sản phẩm của nó.

2. Yêu cầu

Yêu cầu thí sinh dự thi nắm vững kiến thức của môn thi, biết vận dụng và tổng hợp kiến thức để trình bày đúng, đủ, rõ nghĩa và logic nội dung của môn thi.

B. NỘI DUNG

Phần 1. Đại cương về Trái đất và thành phần vật chất của Trái đất

1.1. Trái đất trong Hệ mặt trời

1.1.1. Hình dạng, kích thước, cấu trúc và địa hình Trái đất

1.1.2. Các tính chất vật lý và đặc điểm địa hóa của Trái đất

1.1.3. Thời gian trong địa chất học: Tuổi địa chất, địa tầng và lịch sử phát triển của vỏ Trái đất

1.2. Khoáng vật

1.2.1. Định nghĩa

1.2.2. Hình thái, cấu trúc và tính chất vật lý của khoáng vật

1.2.3. Phân loại khoáng vật và mô tả một số khoáng vật thường gặp

1.2.4. Khái niệm về nguyên liệu khoáng và ý nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân

1.3. Thạch học

1.3.1. Khái niệm.

1.3.2. Cấu tạo và kiến trúc của các loại đá

1.3.2. Phân loại đá và mô tả một số loại đá

1.4. Khái niệm về nguyên liệu khoáng và ý nghĩa đối với nền kinh tế quốc dân

Phần 2. Các quá trình hoạt động địa chất ngoại sinh

2.1. Hoạt động phong hoá

2.1.1. Các quá trình phong hóa

2.1.2. Tính giai đoạn và phân đới trong quá trình phong hóa

2.1.3. Vỏ phong hóa.

2.2. Hoạt động địa chất của gió: hoạt động phá hủy của gió, hoạt động vận chuyển của gió, hoạt động trầm tích của gió

2.3. Sông và hoạt động địa chất của sông

2.3.1. Dòng chảy mặt và các yếu tố của sông

2.3.2. Hoạt động địa chất của sông: xâm thực ngang, xâm thực dọc, hoạt động vận chuyển của sông, hoạt động trầm tích của sông, sự hình thành các thềm sông...

2.4. Hoạt động địa chất của biển và đại dương

2.4.1. Hoạt động xâm thực phá hủy của biển

2.4.2. Hoạt động vận chuyển trầm tích của sóng biển và dòng biển

2.4.3. Hoạt động trầm tích của biển và đại dương

2.4.4. Các địa hình liên quan với đới ven bờ.

2.4.5. Các tai biến ở đới ven bờ

2.5. Hoạt động dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc

2.5.1. Các hiện tượng dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc

2.5.2. Nguyên nhân của quá trình dịch chuyển trọng lực đất đá trên sườn dốc

2.6. Hoạt động địa chất của nước dưới đất

2.6.1. Nước dưới đất

2.6.2. Hoạt động địa chất của nước dưới đất

Phần 3. Các quá trình địa chất nội sinh

3.1. Quá trình biến dạng đá và các cấu tạo địa chất

3.1.1. Lớp đất đá và thế nằm của lớp.

3.1.2. Biến dạng uốn nếp và nếp uốn.

3.1.3. Biến dạng phá huỷ và các đứt gãy.

3.2. Hoạt động magma

3.2.1. Hoạt động xâm nhập của magma

3.2.2. Hoạt động phun trào (núi lửa)

3.2.3. Nguồn gốc magma

3.2.4. Khoáng sản liên quan với magma

3.3. Động đất

3.3.1. Các khái niệm về động đất và nghiên cứu động đất

3.3.2. Phân bố của động đất

Phần 4. Tiến hóa của vỏ Trái đất và bản đồ địa chất

4.1. Sự vận động của vỏ Trái đất

4.1.1. Hiện tượng vận động của vỏ Trái đất

4.1.2. Các chu kỳ, pha kiến tạo

4.2. Kiến tạo mảng và các bối cảnh địa động lực mảng

4.3. Bản đồ địa chất

4.3.1. Định nghĩa, phân loại bản đồ địa chất

4.3.2. Nội dung của bản đồ địa chất

4.3.3. Phương pháp thể hiện bản đồ địa chất

4.3.4. Mặt cắt địa chất.

4.3.5. Cột địa tầng.

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Trần Ngọc Nam (2007), Giáo trình Địa chất đại cương. NXB Đại học Huế, 260 trang.

2. Võ Năng Lạc (2002), Địa chất đại cương. NXB Giao thông vận tải, 236 trang.

3. Tống Duy Thanh (chủ biên) (2003), Giáo trình Địa chất cơ sở. NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 306 trang.

4. Alan E. Kehew (Người dịch: Trịnh Văn Cương, Phạm Mạnh Hà, Phạm Hữu Sy, Nguyễn Uyên) (1998), Địa chất học cho kĩ sư xây dựng và cán bộ kĩ thuật môi trường - Tập Một. NXB Giáo dục, 260 trang.

5. Alan E. Kehew (Người dịch: Trịnh Văn Cương, Phạm Mạnh Hà, Phạm Hữu Sy, Nguyễn Uyên) (1998), Địa chất học cho kĩ sư xây dựng và cán bộ kĩ thuật môi trường - Tập Hai. NXB Giáo dục, 284 trang.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 4 CÂU:

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.

Tổng: 10 điểm - Thời gian làm bài 180 phút