Monday, Oct 25th

ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: Địa chất công trình

(Chuyên ngành Kỹ thuật Địa chất)

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Kiểm tra, đánh giá các kiến thức cơ bản về Địa chất công trình cơ sở của thí sinh dự thi vào ngành kỹ thuật Địa chất.

2. Yêu cầu

Thí sinh dự thi phải nắm vững 04 nội dung trình bày bên dưới, đồng thời vận dụng tốt các kiến thức này để tính toán, luận giải và áp dụng cho từng trường hợp cụ thể.

B. NỘI DUNG

Phần 1. TÍNH CHẤT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH CỦA ĐẤT ĐÁ

1.1. Đất đá và nghiên cứu đất đá trong phòng.

1.2. Phân loại đất đá theo ĐCCT

1.3. Thành phần của đất đá

1.4. Tính chất cơ lý của đất đá

1.5. Đá cứng và nửa cứng

1.6. Đất rời xốp và mềm dính

1.7. Đất có thành phần, trạng thái và tính chất đặc biệt

Phần 2. CÁC PHƯƠNG PHÁP KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

2.1. Điều kiện ĐCCT và các vấn đề địa chất công trình

2.2. Đo vẽ và lập bản đồ địa chất công trình

2.3. Thăm dò địa vật lý

2.4. Khoan đào thăm dò và lấy mẫu thí nghiệm

2.5. Thí nghiệm trong phòng và hiện trường

2.6. Quan trắc dài hạn địa chất công trình

2.7. Chỉnh lý số liệu và viết báo cáo tổng kết

Phần 3. KHẢO SÁT ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH PHỤC VỤ CHO THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH

3.1. Khảo sát ĐCCT cho xây dựng thành phố, các công trình dân dụng và công nghiệp

3.2. Khảo sát địa chất công trình cho xây dựng công trình thủy công

3.3. Khảo sát địa chất công trình cho xây dựng các công trình giao thông

3.4. Khảo sát địa chất công trình phục vụ đánh giá chất lượng và trữ lượng mỏ VLXDTN

Phần 4. ĐỊA CHẤT ĐỘNG LỰC CÔNG TRÌNH VÀ TAI BIẾN ĐỊA CHẤT

4.1. Các vấn đề chung

4.2. Các quá trình địa chất động lực có nguồn gốc nội sinh

4.3. Các quá trình địa chất động lực liên quan đến gió bão và dòng chảy tạm thời

4.4. Các quá trình địa chất động lực liên quan đến sông, biển - hồ chứa nước nhân tạo

4.5. Trượt lở, đá đổ và cát chảy xói ngầm

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2007), Bài giảng Cơ sở địa chất công trình. Trường ĐHKH - ĐH Huế.

2. Nguyễn Thị Thanh Nhàn (2012), Bài giảng Đất đá xây dựng. Trường ĐHKH - ĐH Huế.

3. Đỗ Quang Thiên, Trần Thanh Nhàn, Nguyễn Thanh (2010), Các phương pháp nghiên cứu và khảo sát ĐCCT phục vụ xây dựng. NXB Đại học Huế.

4. Đỗ Quang Thiên, Trần Hữu Tuyên, Nguyễn Thanh (2013), Khảo sát Địa chất công trình phục vụ thiết kế - thi công các công trình xây dựng. NXB Đại học Huế.

5. Trần Hữu Tuyên (2010), Bài giảng Địa chất động lực công trình, Trường ĐHKH - ĐH Huế.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY GỒM 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương        :

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương