Monday, Oct 25th

LỊCH SỬ VĂN HỌC VIỆT NAM

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: Lịch sử văn học Việt Nam

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Giúp thí sinh định hướng ôn tập những nội dung trọng tâm về lịch sử văn học Việt Nam qua các giai đoạn để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

2. Yêu cầu: Đảm bảo những nội dung ôn thi là những kiến thức cơ bản mà thí sinh đã được học trong chương trình đại học ngành Văn và các ngành gần với ngành Văn ở các trường Đại học Khoa học, Đại học Sư phạm trong cả nước.

B. NỘI DUNG

Phần 1. VĂN HỌC TRUNG ĐẠI VIỆT NAM

1.1. Trào lưu nhân đạo chủ nghĩa trong văn học Việt Nam nửa cuối thế kỷ XVIII - nửa đầu thế kỷ XIX. Tác giả, tác phẩm: Nguyễn Du và Truyện Kiều.

1.2. Khuynh hướng hiện thực trong thơ Nôm nửa cuối thế kỷ XIX. Tác giả: Nguyễn Khuyến.

Phần 2. VĂN HỌC VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 1900 - 1945

2.1. Nội dung hiện thực và nhân đạo trong văn học hiện thực phê phán Việt Nam 1930 - 1945. Tác giả: Vũ Trọng Phụng, Nam Cao.

2.2. Nội dung và hình thức nghệ thuật của Thơ mới 1932 - 1945. Tác giả: Xuân Diệu, Nguyễn Bính.

2.3. Nội dung yêu nước trong văn học cách mạng  1930 - 1945. Tác giả, tác phẩm:  Hồ Chí Minh và Nhật ký trong tù)

Phần 3. VĂN HỌC VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 1945 - 1975

3.1. Đặc điểm thơ Việt Nam 1945 - 1975. Tác giả: Tố Hữu, Chế Lan Viên.

3.2. Đặc điểm văn xuôi Việt Nam 1945 - 1975. Tác giả: Nguyễn Khải, Nguyễn Minh Châu.

Phần 4. VĂN HỌC VIỆT NAM SAU 1975

4.1. Thành tựu thơ Việt Nam sau 1975

4.2. Thành tựu văn xuôi Việt Nam sau 1975

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Đinh Gia Khánh, Mai Cao Chương, Bùi Duy Tân (1988), Giáo trình Văn học Việt Nam thế kỷ X - nửa đầu thế kỷ XVIII, NXB Giáo dục, Hà Nội.

2. Nguyễn Lộc (chủ biên, 1999), Giáo trình Văn học Việt Nam nửa sau thế kỷ XVIII - hết thế kỷ XIX, NXB Giáo dục, Hà Nội.

3. Trần Đình Sử (2005), Thi pháp Truyện Kiều,  NXB Giáo dục, Hà Nội.

4. Trần Đình Hượu (chủ biên, 2000), Giáo trình Văn học Việt Nam 1900 - 1945, NXB Giáo dục, Hà Nội.

5. Nguyễn Văn Long (chủ biên, 2010), Giáo trình Văn học Việt Nam 1945 - 1975, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

6. Nguyễn Đăng Điệp (2006), Thơ Việt Nam sau 1975 - cái nhìn toàn cảnh, tạp chí Nghiên cứu văn học, số 11.

7. Nguyễn Văn Long, Lã Nhâm Thìn (2006), Văn học Việt Nam sau 1975 - những vấn đề nghiên cứu và giảng dạy, NXB Giáo dục, Hà Nội.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.