Monday, Oct 25th

KINH TẾ VĨ MÔ

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN KINH TẾ VĨ MÔ

Dùng để thi tuyển đầu vào cao học chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

A. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU CỦA HỌC PHẦN

1. Mục tiêu của học phần

Kiến thức: Học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về nguyên lý kinh tế học vĩ mô;

Kỹ năng: Hiểu và phân tích được sự vận hành tổng thể của nền kinh tế;

Thái độ: Có thái độ khoa học trước thực trạng và sự biến động của nền kinh tế trong nước và thế giới.

2. Yêu cầu của học phần

- Đọc giáo trình và các tài liệu có liên quan được qui định trong đề cương;

- Tham gia đầy đủ các bài giảng và các buổi thảo luận trên lớp;

- Tích cực làm bài tập, chủ động giải quyết các tình huống có liên quan và vận dụng vào công tác thực tế để nâng cao khả năng ra quyết định giải quyết tình hình.

3. Tóm tắt nội dung học phần

Nội dung chủ yếu của học phần này là giới thiệu những nguyên lý cơ bản của kinh tế vĩ mô, giải thích một số khái niệm, mô hình kinh tế vĩ mô cơ bản để giúp cho học viên hiểu được sự vận hành của nền kinh tế một cách tổng quát. Học viên được tiếp cận các nguyên lý cơ bản của hạch toán thu nhập quốc dân; các nhân tố quyết định tiêu dùng, tiết kiệm, đầu tư và mức sản lượng cân bằng; lý thuyết về tiền tệ, lạm phát và thất nghiệp; Các vấn đề cơ bản của nền kinh tế mở; Các nguyên lý vận dụng các chính sách kinh tế vĩ mô.

 

B. NỘI DUNG

Chương 1: Tổng quan về kinh tế học vĩ mô

I. Lý thuyết

1. Khái niệm và đặc trưng của kinh tế học

1.1. Khái niệm

1.2. Đặc trưng của kinh tế học

2. Một số khái niệm cơ bản

2.1. Các yếu tố sản xuất, giới hạn khả năng sản xuất và chi phí cơ hội

2.2. Qui luật năng suất cận biên giảm dần và qui luất chi phí cơ hội ngày càng tăng

3. Một số vấn đề kinh tế vĩ mô then chốt

4. Mục tiêu kinh tế vĩ mô

4.1. Mục tiêu tổng quát

4.2. Mục tiêu cụ thể

II. Bài tập

III. Hướng dẫn giải bài tập

 

Chương 2: Đo lường sản lượng và mức giá

I. Lý thuyết

1. Tổng sản phẩm quốc nội GDP

1.1. Khái niệm

1.2. GDP danh nghĩa, GDP thực tế và chỉ số điều chỉnh GDP

1.3. Các phương pháp đo lường GDP

1.3.1. Thu nhập, chi tiêu và luồng chu chuyển hàng hoá, dịch vụ

1.3.2. Các phương pháp tính GDP

2. Một số chỉ tiêu khác về thu nhập

3. Ý nghĩa của GDP, GNP và các chỉ tiêu thu nhập

4. Chỉ số giá tiêu dùng CPI

4.1. Khái niệm

4.2. Xây dựng chỉ số giá tiêu dùng CPI

4.3. Phân biệt chỉ số giá tiêu dùng và chỉ số điều chỉnh

II. Bài tập

III. Hướng dẫn giải bài tập

 

Chương 3: Tổng cầu và tổng cung

I. Lý thuyết

1. Mô hình tổng cầu và tổng cung

1.1. Tổng cầu của nền kinh tế (AD)

1.2. Tổng cung của nền kinh tế (AS)

1.3. Cân bằng tổng cung-tổng cầu

1.4. Nhân tố di chuyển, dịch chuyển AD, AS

2. Nguyên nhân gây ra biến động kinh tế ngắn hạn và vai trò của các chính sách kinh tế vĩ mô

2.1. Các cú sốc cầu

2.2. Các cú sốc cung

3. Một số khái niệm về mối quan hệ của các biến số kinh tế vĩ mô

4. Quá trình tự điều chỉnh của nền kinh tế

II. Bài tập

III. Hướng dẫn giải bài tập

 

Chương 4: Chi tiêu – Sản lượng cân bằng và chính sách tài khoá

I. Lý thuyết

1. Chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế giản đơn

1.1. Tiêu dùng và tiết kiệm

1.2. Đầu tư

1.3. Chi tiêu và sản lượng cân bằng

2. Chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế đóng có sự tham gia của Chính phủ

2.1. Vai trò của Chính phủ đối với Chi tiêu

2.2. Chi tiêu và sản lượng cân bằng

2.3. Số nhân chi tiêu và số nhân thuế

3. Chi tiêu và sản lượng cân bằng của nền kinh tế mở

3.1. Vai trò của thương mại quốc tế đối với Chi tiêu

3.2. Chi tiêu và sản lượng cân bằng

4. Chính sách tài khoá

4.1. Chính sách tài khoá chủ động

4.2. Chính sách tài khoá và ngân sách của Chính phủ

4.3. Các biện pháp tài trợ cho thâm hụt ngân sách

II. Bài tập

III. Hướng dẫn giải bài tập

 

Chương 5: Tiền tệ và chính sách tiền tệ

I. Lý thuyết

1. Chức năng của tiền

1.1. Chức năng của tiền

1.2. Đo lường khối lượng tiền

2. Hệ thống ngân hàng và cung tiền

2.1. Hoạt động của ngân hàng thương mại và số nhân tiền tệ

2.1.1. Chức năng của ngân hàng thương mại

2.1.2. Số nhân tiền tệ

2.2. Ngân hàng trung ương và công cụ điều tiết cung tiền

2.2.1. Chức năng của NHTƯ

2.2.2. Công cụ điều tiết cung tiền

3. Mức cầu tiền và tác động của chính sách tiền tệ

3.1. Cầu về tiền

3.2. Sự cân bằng của thị trường tiền tệ

3.3. Tác động của thị trường tiền tệ tới Chi tiêu và sản lượng

II. Bài tập

III. Hướng dẫn giải bài tập

 

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. N.Gregory Mankiw (2009), Principles of Macroeconomics 8th edition,  South-Western Publishing Co.

2. Nguyễn Văn Ngọc (2013), Bài giảng kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản Đại học Kinh tế quốc dân

3. PGS.TS Nguyễn Văn Công (2006), Nguyên lý kinh tế học vĩ mô, Nhà xuất bản Lao Động.

4. Dương Tấn Diệp (2001), Kinh tế vĩ mô, Nhà xuất bản thống kê

5. David Begg - Stanley Fischer - Rudiger Dornbusch (2009), Kinh tế học, Nhà xuất bản Thống kê - Mc GrawHill

 

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với chương 3 trong đề cương

2. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với Chương 2 hoặc chương 4 trong đề cương

3. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với Chương 2 trong đề cương

4. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với Chương 4 hoặc chương 5 trong đề cương