Monday, Oct 25th

Kinh tế chính trị

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: Kinh tế chính trị


A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm chuyên ngành Kinh tế chính trị.

2. Yêu cầu: Nội dung ôn tập phù hợp trình độ sau đại học

B. NỘI DUNG

Phần 1: Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế; hàng hóa và tiền tệ

1.1. Tái sản xuất xã hội và tăng trưởng kinh tế

1.1.1. Tái sản xuất xã hội

1.1.2. Tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế

1.2. Hàng hóa và tiền tệ

1.2.1. Điều kiện ra đời, đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa

1.2.2. Hàng hóa

1.2.3. Tiền tệ

1.2.4. Quy luật giá trị

Phần 2. Học thuyết giá trị thặng dư của Các Mác

2.1. Sản xuất giá trị thặng dư - Quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa tư bản

2.1.1. Sự chuyển hóa của tiền thành tư bản

2.1.2. Sự sản xuất giá trị thặng dư

2.2.3. Tích lũy tư bản

2.2. Các hình thái tư bản và các hình thức biểu hiện của giá trị thặng dư

2.2.1. Lợi nhuận, lợi nhuận bình quân và giá cả sản xuất

2.2.2. Tư bản thương nghiệp và lợi nhuận thương nghiệp

2.2.3. Tư bản cho vay và lợi tức cho vay

Phần 3. Sở hữu và thành phần kinh tế; công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1. Sở hữu tư liệu sản xuất và nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.1. Sở hữu tư liệu sản xuất trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.1.2. Nền kinh tế nhiều thành phần trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế quốc dân trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2.1. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

3.2.2. Nội dung của công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

3.2.3. Những tiền đề thực hiện thắng lợi công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt Nam

Phần 4.  Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam; lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4.1. Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4.1.1. Sự cần thiết khách quan phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam

4.1.2. Đặc tưng, bản chất của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4.1.3. Thực trạng và các giải pháp phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4.1.4. Cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

4.2. Lợi ích kinh tế và phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

4.2.1. Một số lý luận cơ bản về lợi ích kinh tế

4.2.2. Phân phối thu nhập trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CƠ BẢN

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2006), Giáo trình Kinh tế chính trị Mác - Lênin (Dùng cho các khối ngành kinh tế - Quản trị kinh doanh trong các trường đại học, cao đẳng), NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

2. Bộ Giáo dục và Đào tạo (2014), Giáo trình những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mác - Lênin (Dành cho sinh viên đại học, cao đẳng khối không chuyên ngành Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh) - Phần thứ hai Học thuyết kinh tế của Chủ nghĩa Mác - Lênin, NXB Chính trị quốc gia, Hà Nội.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương

1. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương

Tổng : 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút