Monday, Oct 25th

Quản trị học

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: Quản trị học

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Môn học cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quản trị, hình thành các kỹ năng, tác phong làm việc khoa học và những phẩm chất cần thiết của nhà quản trị.

2. Yêu cầu: Người học phải nắm vững các nguyên lý cơ bản về quản trị và có khả năng liên hệ, giải thích, vận dụng lý luận vào thực tiễn quản trị của các tổ chức.

B. NỘI DUNG

Phần 1. TỔNG QUAN VỀ QUẢN TRỊ

1.1. Khái niệm, đặc điểm, tính khoa học và tính nghệ thuật của quản trị

1.2. Khái niệm, phân loại , vai trò và các kỹ năng cần thiết của nhà quản trị

1.3. Môi trường hoạt động của tổ chức và ý nghĩa của việc phân tích môi trường hoạt động của tổ chức trong quản trị

1.4. Khái niệm, cơ sở hình thành và các nguyên tắc chung trong quản trị

1.5. Khái niệm, đặc trưng, ưu, nhược điểm của các phương pháp quản trị và yêu cầu khi vận dụng vào thực tiễn.

Phần 2. THÔNG TIN VÀ QUYẾT ĐỊNH QUẢN TRỊ

2.1 Khái niệm, phân loại và vai trò của thông tin quản trị

2.2. Tổ chức hệ thống bảo đảm thông tin quản trị

2.3. Các trở ngại và biện pháp khắc phục các trở ngại trong thông tin quản trị

2.4. Khái niệm, đặc điểm, phân loại và yêu cầu đối với quyết định quản trị

2.5. Quy trình ra quyết định quản trị

Phần 3.  HOẠCH ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC

3.1. Khái niệm, vai trò, phân loại và tiến trình hoạch định

3.2. Khái niệm về tổ chức, cơ cấu tổ chức, tầm hạn quản trị và các nhân tố ảnh hưởng đến tầm hạn quản trị

3.3. Yêu cầu và các nhân tố ảnh hưởng đến cơ cấu tổ chức

3.4. Các kiểu mô hình cơ cấu tổ chức

3.5. Phân quyền và ủy quyền trong tổ chức

Phần 4. LÃNH ĐẠO VÀ KIỂM TRA

4.1. Khái niệm lãnh đạo và đặc điểm của lao động lãnh đạo

4.2. Khái niệm phong cách lãnh đạo và hệ thống phong cách lãnh đạo

4.3. Khái niệm, tác dụng và yêu cầu của kiểm tra

4.4. Các loại hệ thống kiểm tra

4.5. Các bước của quá trình kiểm tra

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

- Nguyễn Tài Phúc, Hoàng Quang Thành (2009), Giáo trình Quản trị học, NXB Đại học Huế

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với Phần 1 trong đề cương

Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với Phần 2 trong đề cương

Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với Phần 3 trong đề cương

Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với Phần 4 trong đề cương

Tổng: 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút