Monday, Oct 25th

TIẾNG HÀN

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn thi: NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG HÀN A2

 

I. Mục đích, yêu cầu:

1. Mục đích:

Đề cương liệt kê nội dung chính của đề thi tuyển sinh cao học, trên cơ sở đó xây dựng ngân hàng câu hỏi đề thi và hướng dẫn ôn thi tuyển sinh cao học.

2. Yêu cầu:

Đề thi tuyển sinh cao học gồm 2 phần chính tương ứng với 2 kỹ năng thực hành tiếng: đọc hiểu và viết. Thời lượng của một đề là 60 phút, tương ứng với từng kỹ năng.

II. Nội dung:

1. Chương 1

Phần thi đọc hiểu gồm 3 phần, có dạng thức trắc nghiệm chọn ¼ phương án (A,B,C,D) trong thời gian 60 phút. Nội dung bài đọc liên quan đến các vấn đề trong đời sống hằng ngày, văn hóa, giáo dục, du lịch,...

2. Chương 2

Phần thi viết gồm 3 phần, có dạng thức tự luận trong thời gian 60 phút. Nội dung bài viết liên quan đến các vấn đề trong đời sống hằng ngày, văn hóa, giáo dục, du lịch,...

III. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu liên quan đến luyện kỹ năng thực hành tiếng Hàn

Sách tiếng Hàn dành cho người Việt 1,2,3,

IV. Đề thi ứng với đề cương

Kỹ năng

Thời gian

Phần

Số lượng câu hỏi

Hình thức

Điểm

Ghi chú

Đọc hiểu

20phút

Phần 1

15

Trắc nghiệm

15

Chọn 1 hoặc 1 cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để hoàn thành câu

20 phút

Phần 2

15

Trắc nghiệm

30

Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

 

20 phút

Phần 3

10

Trắc nghiệm

10

Điền từ thích hợp vào chỗ trống

 

Viết

20 phút

Phần 1

5

Tự luận

15

Sắp xếp từ (cụm từ) thành câu đúng

20 phút

Phần 2

5

Tự luận

15

Viết lại câu giữ nguyên ý chính của câu cho sẵn

20 phút

Phần 3

5

Tự luận

15

Dịch Việt-Hàn, Hàn-Việt