Monday, Oct 25th

Tiếng Trung

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn thi: Tiếng Trung B

(Dành cho Ngoại ngữ 2 tiếng Trung)

I. Mục đích, yêu cầu:

I.1. Mục đích

- Kiểm tra kiến thức cơ bản và kỹ năng sử dụng tiếng Hán trình độ B (tương đương với cấp độ 2/6 (A2)) .

- Tập trung chủ yếu vào kỹ năng đọc hiểu, kỹ năng viết (bao gồm cách sử dụng các cấu trúc ngữ pháp cơ bản trên cơ sở các cụm từ cho sẵn, đặt câu hoặc thông qua việc dịch ngôn ngữ tiếng Việt sang tiếng Hán và ngược lại), nhằm đánh giá năng lực ngoại ngữ tiếng Hán của thí sinh theo mục đích của ngành học với thời lượng kiểm tra là 120 phút chia đều cho hai kỹ năng.

I.2. Yêu cầu

- Thí sinh phải nắm được từ vựng cơ bản thuộc trình độ A2.

- Viết chính xác các chữ Hán được học trong cấp độ này

- Sử dụng thành thạo các điểm ngữ pháp cơ bản theo nội dung đã được học.

- Hoàn thành được các yêu cầu cơ bản của nội dung các phần thi.

 

II. Nội dung:

II.1. Chương 1  KỸ NĂNG ĐỌC HIỂU

Đánh giá kỹ năng đọc hiểu của thí sinh thông qua 03 bài kiểm tra với nội dung và độ dài các câu hỏi khác nhau. Thời lượng làm bài là 60 phút.

+ Bài 1 (15 điểm, 15 câu hỏi) , yêu cầu thí sinh chọn từ ngữ thích hợp trong 15 từ ngữ cho sẵn để điền vào ô trống của 15 câu đã được liệt kê.

Các câu có độ dài phù hợp, phần điền từ phải tương ứng với các phần để trống của các câu, tránh trường hợp một từ có thể điền được nhiều chỗ trống của các câu.

+ Bài 2 (30 điểm, 20 câu hỏi) Trả lời câu hỏi theo nội dung của 5 đoạn văn.

Các đoạn văn có độ dài khoảng 150-170 chữ, nội dung liên quan đến các vấn đề đời sống hàng ngày, văn hóa, giáo dục, du lịch, khoa học…với lượng từ mới đơn giản, phù hợp với trình độ tiếng Trung B (tương đương bậc A2)

Mỗi đoạn có 05 câu hỏi ngắn, bám sát nội dung của đoạn văn.

+ Bài 3 (10 điểm, 10 câu hỏi) Điền vào chỗ trống

Cho một đoạn văn có 10 chỗ trống để thí sinh tự điền từ ngữ thích hợp với nội dung, ngữ cảnh trong đoạn văn, phù hợp với ngữ pháp của câu.

Tổng phần này được 55 điểm

 

II.2. Chương 2  KỸ NĂNG VIẾT

- Thời lượng làm bài là 60 phút.

Kiểm tra đánh giá năng lực sử dụng từ vựng và vận dụng các cấu trúc ngữ pháp tiếng Hán thông qua các bài sắp xếp từ vựng cho sẵn, viết lại câu theo cấu trúc.

Kiểm tra đánh giá năng lực ghi nhớ chữ Hán và kỹ năng biết đạt ngôn ngữ viết trông qua các câu dịch từ tiếng Việt sang Tiếng Hán.

+Bài 1 (10 điểm, 05 câu hỏi): Sắp xếp các từ ngữ sau thành câu hoàn chỉnh (không thêm hoặc bớt từ) .

+Bài 2 (10 điểm, 05 câu hỏi): Dùng những từ ngữ trong ngoặc viết lại câu sao cho nghĩa của từ không đổi

+Bài 3 (10 điểm, 05 câu hỏi): Đặt câu với những từ cho sẵn

+Bài 4 (15 điểm, 10 câu hỏi): Dịch 10 câu hỏi chia làm hai phần.

A. Dịch tiếng Hán sang tiếng Việt (06 câu  9.0 điểm)

B. Dịch tiếng Việt sang tiếng Hán (04 câu, 6.0 điểm)

Nội dung dịch có liên quan đến các vấn đề sinh hoạt, đời sống hàng ngày, học tập, văn hóa du lịch…, với các điểm ngữ pháp phù hợp với trình độ của đối tượng cần khảo sát.

III. Tài liệu tham khảo

1. 姜丽萍(2016).标准教程 HSK.北京语言大学出版社。

2. 卢福波 (2001).对外汉语教学实用语法.北京语言大学出版社。

3. 彭志平(2009) .汉语阅读教程.(修订本) 第一册, 北京语言大学出版社。

4. 杨寄洲 主编 (2010).汉语教程. 第一册(修订版)(上),北京语言大学出版社。

5. 杨寄洲主编 (2010). 汉语教程.第一册·下册·语言技能类(修订版),北京语言大学出版社。