Monday, Oct 25th

Tiếng Nhật

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn thi: Ngoại ngữ 2 Tiếng Nhật (Bậc 2/6)

 

I. Mục đích, yêu cầu:

I.1 Mục đích

Đề thi liệt kê các nội dung chính của đề thi tuyển sinh cao học môn Thực hành tiếng Nhật trên cơ sở đó xây dựng ngân hang câu hỏi đề thi và hướng dẫn ôn thi tuyển sinh.

` II.2 Yêu cầu

Đề thi tuyển sinh cao học môn Thực hành tiếng Nhật bao gồm 3 phần chính, tương ứng với 3 kỹ năng thực hành tiếng: Nghe hiểu, Đọc hiểu và Viết. Thời lượng của một đề là 120 phút, mỗi kỹ năng 40 phút.

 

III. Nội dung:

III.1 Phần Đọc hiểu

Gồm 3 phần trắc nghiệm chọn 1 trong 4 phương án. Nội dung bài đọc liên quan đến các chủ đề trong cuộc sống hàng ngày, hỏi thăm, văn hóa, giáo dục, môi trường, ẩm thực, du lịch…

Phần 1: Là một đoạn văn ngắn, điền từ vào chỗ trống. Gồm 10 câu.

Phần 2: Là một đoạn văn vừa, đọc nội dung để tìm câu trả lời. Gồm 8 câu.

Phần 3: Là một đoạn văn dài, đọc nội dung để tìm câu trả lời. Gồm 7 câu.

Phần 4: Là một đoạn văn dài, tìm kiếm thông tin. Gồm 5 câu.

 

III.2 Phần Viết

Gồm 5 phần trắc nghiệm, chọn 1 trong 4 phương án.

Phần 1: Từ chữ Hán qua chữ Hiragana. Gồm 10 câu.

Phần 2: Từ chữ Hiragana qua chữ Hán. Gồm 10 câu.

Phần 3: Trắc nghiệm từ vựng. Gồm 15 câu.

Phần 4: Trắc nghiệm ngữ pháp. Gồm 20 câu.

Phần 5: Sắp xếp câu, điền từ thích hợp vào dấu . Gồm 5 câu.

IV. Cấu trúc đề thi

Kỹ năng

Thời gian

Phần

Số lượng câu hỏi

Hình thức

Điểm

Ghi chú


Đọc


60 phút

Phần 1

10

Trắc nghiệm

0.1*10

Phần 2

8

Trắc nghiệm

0.2*8

Phần 3

7

Trắc nghiệm

0.2*7

Phần 4

5

Trắc nghiệm

0.1*5Viết60 phút

Phần 1

10

Trắc nghiệm

0.1*10

Phần 2

10

Trắc nghiệm

0.1*10

Phần 3

15

Trắc nghiệm

0.1*15

Phần 4

20

Trắc nghiệm

0.1*20

Phần 5

5

Trắc nghiệm

0.1*5

Tổng

10 điểm


V. Tài liệu tham khảo

Các tài liệu giảng dạy kỹ năng thực hành tiếng Nhật và ôn thi năng lực tiếng Nhật cấp độ N5, N4 của kỳ thi quốc tế tiếng Nhật.