Monday, Oct 25th

Cơ sở dữ liệu

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn: Cơ sở dữ liệu

A. YÊU CẦU

Yêu cầu:

Đảm bảo bao quát toàn bộ đề cương, gồm kiến thức cơ bản, khả năng, vận dụng và tổng hợp. Đề thi đảm bảo tính khoa học, chính xác, chặt chẽ, phù hợp với trình độ chung của thí sinh và có tính phân loại tốt.

B. NỘI DUNG

Phần 1: Mô hình thực thể - liên kết (E/R)

1.1. Mô hình dữ liệu khái niệm bậc cao và quá trình thiết kế CSDL

1.2. Mô hình quan hệ thực thể (the entity-relationship model )

1.3. Sơ đồ mối quan hệ thực thể (Entity Relationship Diagram - ERD)

1.4. Mô hình quan hệ thực thể mở rộng (Enhanced Entity Relationship Model – EER

Phần 2: Ngôn ngữ đại số quan hệ

2.1. Các phép tính tập hợp: Phép hội, phép giao, phép hiệu, phép chia, phép tích Descartes

2.2. Các phép tính quan hệ: Phép chọn, phép chiếu, phép kết nối

Phần 3: Ngôn ngữ truy vấn SQL (Structured Query Language)

3.1. Các lệnh khai báo cấu trúc dữ liệu: Tạo, xoá bảng, thêm cột, bớt cột

3.2. Câu lệnh truy vấn dữ liệu: hàm, mệnh đề, câu lệnh truy vấn, các phép toán tập hợp

3.3. Các lệnh cập nhập dữ liệu: sửa đổi dữ liệu, thêm xoá bản ghi

Phần 4: Thiết kế cơ sở dữ liệu

4.1. Phụ thuộc hàm: khái niệm, Hệ tiên đề Armstrong, bao đóng của tập thuộc tính, Bài toán thành viên

4.2. Khóa của lược đồ quan hệ: tính chất, Định lý Luccheisi - Osborn và bài toán tìm mọi khoá của lược đồ quan hệ

4.3. Các dạng chuẩn hóa: khái niệm, các dạng chuẩn: 1NF, 2NF, Chuẩn hóa 3NF, Phân tách BCNF (Boyce Codd Normal Form)

4.4. Phép tách lược đồ quan hệ: khái niệm, thuật toán tách tránh mất mát thông tin và không tổn thất (không mất thông tin).

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Nguyễn Xuân Huy (2003), Bài tập cơ sở dữ liệu, NXB Thống Kê.

2. Nguyễn Thế Dũng (2013), Nhập môn Hệ Cơ sở dữ liệu, NXB ĐH Quốc gia Hà Nội.

3. Nguyễn Thế Dũng (2012),  Bài tập Nhập môn Hệ Cơ sở dữ liệu, NXB Xây dựng.

4. Jeffrey D. Ullman, Jennifer Widom (2007), A First Course in Database Systems, Publisher: Prentice Hall; 3rd edition

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương

Tổng: 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút