Wednesday, Apr 14th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Tích hợp các hoạt động đa trí tuệ để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ

Tích hợp các hoạt động đa trí tuệ để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ

Họ và tên NCS: CHÂU VĂN ĐÔN

Tên luận án: Tích hợp các hoạt động đa trí tuệ để phát triển kỹ năng nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh

Mã ngành: 9.14.01.11

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Viên

Những đóng góp của luận án
Về phương diện lý thuyết, luận án có những đóng góp nhất định về việc bổ sung kiến thức dạy và học kỹ năng nói tiếng Anh trên cơ sở tích hợp các hoạt động đa trí tuệ như sau:

Mô hình nghiên cứu vận dụng cả hai phương pháp nghiên cứu định lượng và định tính trong luận án đã góp phần tạo nên bức tranh tổng quan cho toàn bộ quá trình tích hợp các hoạt động đa trí tuệ để phát triển kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ, thông qua việc tổ chức các hoạt động thảo luận và tương tác theo các nhóm trí tuệ chuyên biệt theo cấu trúc hồ sơ trí tuệ của sinh viên.

Do số lượng các nghiên cứu trước đây liên quan đến việc tích hợp các hoạt động đa trí tuệ vào chương trình luyện nói còn tương đối hạn chế, luận án này có thể được xem là một nỗ lực bổ sung một số nét kiến thức lý thuyết và thực hành trong lĩnh vực này, đặc biệt liên quan đến việc áp dụng Thuyết Đa Trí Tuệ nói chung và tích hợp các hoạt động đa trí tuệ nói riêng, để phát triển kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ.

Ngoài ra, nhằm đạt được mục tiêu của luận án là khảo nghiệm tính hiệu quả của việc tích hợp các hoạt động đa trí tuệ để phát triển kỹ năng nói cho nhóm đối tượng sinh viên chuyên ngữ, luận án này đã khảo sát các mối quan hệ giữa các hồ sơ trí tuệ của sinh viên và chiến lược rèn luyện, phát triển kỹ năng nói của các em. Mặc dù mỗi sinh viên sở hữu nhiều kiểu trí tuệ khác nhau, nhưng 04 kiểu trí tuệ: sử dụng ngôn ngữ, thị giác không gian, hướng ngoại và suy luận lô gíc vẫn là các kiểu trí tuệ được ưa chuộng của nhóm đối tượng thực nghiệm.

Về phương diện thực hành, căn cứ vào các kết quả nghiên cứu của luận án này, một số điểm lưu ý khi áp dụng các hoạt động đa trí tuệ vào chương trình luyện nói cũng được nêu và bàn luận dành cho cả giáo viên lẫn sinh viên. Chẳng hạn, các quy trình thực nghiệm trong luận án này không những giúp giáo viên hiểu rõ về tầm quan trọng của hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên thể hiện tốt năng lực diễn đạt nói dựa vào các kiểu trí tuệ sở trường của mình, mà còn khuyến khích sinh viên tự tin hơn và tham gia nhiều hơn vào các hoạt động luyện nói trên lớp.

Luận án này, do vậy, có thể đem lại một số đóng góp nhất định như sau: (1) thiết lập nguồn dữ liệu đáng tin cậy về hồ sơ trí tuệ của sinh viên chuyên ngữ; (2) cung cấp một số nguồn tư liệu giảng dạy phù hợp để tích hợp các hoạt động đa trí tuệ trong các bài giảng luyện nói tiếng Anh cho sinh viên chuyên ngữ ở Việt Nam; (3) giới thiệu một số hoạt động tích hợp đa trí tuệ nhằm phát triển hoặc huy động nhiều kiểu trí tuệ được áp dụng cùng lúc; (4) khẳng định tính hiệu quả của việc áp dụng Thuyết Đa Trí Tuệ để phát triển kỹ năng nói cho sinh viên chuyên ngữ; và (5) bước đầu nắm bắt sự ủng hộ của sinh viên chuyên ngữ đối với việc tích hợp các hoạt động đa trí tuệ trong chương trình luyện nói.

PhD candidate: CHÂU VĂN ĐÔN

Thesis title: Integrating Multiple Intelligences activities into teaching speaking skills for EFL learners

Specialization: Theory and Methodology of English Language Teaching

Code: 9.14.01.11

Institution: University of Foreign Languages – Hue University

Supervisor: Assoc. Prof. Trương Viên, PhD

Contributions: The current study is significant regarding the following contributions:

Theoretically, this study aims to make some contributions to the knowledge of teaching and learning speaking skills based on the integration of MI-based activities as follows:

The adoption of the mixed research approaches in the current study provides an overview of implementing MI-based activities for developing speaking skills for the EFL students by organizing the discussion and interaction activities in intelligence centers according to their similar MI profiles.

As there were such a limited number of related studies on integrating MI-based activities into the speaking-training programs, the current study can be considered an attempt to supplement some theoretical and practical features for this research field, particularly relating to the application of MIT in general and MI-based activities in particular in developing speaking skills for EFL students in Vietnam.

Furthermore, in order to achieve the goals of verifying the possible effects of the MI-based activities in promoting the students’ speaking skills, the study investigated the relationships between the EFL students’ MI profiles and their speaking learning strategies. Although the students possessed a diversity of intelligence types, verbal-linguistic, visual-spatial, interpersonal and logical- mathematical intelligences were most preferred.

Practically, based on the findings of the current study, some implications are provided for both instructors and students in implementing speaking-training classroom activities. For instance, the teaching procedures in the experimental program of this study can not only help instructors to become more aware of creating favourable conditions for students to demonstrate their oral performances based on their preferred intelligence types and classroom activities, but also encourage students to be more motivated, confident and engaged in the speaking-training lessons.

This research, therefore, is hoped to make some significant contribution to (1) establishing some sources of data on tertiary EFL students’ MI profiles; (2) introducing the teaching materials which are relevant for applying MI-based activities in Vietnamese EFL speaking lessons; (3) recommending some MI-based speaking activities aiming at promoting more than one type of intelligences at a time; (4) establishing the possible effects of MIT application in EFL instruction practice regarding promoting students’ speaking skills; and (5) initially catching the students’ support of such an integration of MI-based activities.

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]491 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3406 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1314 Kb