Wednesday, Apr 14th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch huế tới ý định quay trở lại của du khách

Ảnh hưởng của hình ảnh điểm đến du lịch huế tới ý định quay trở lại của du khách

Họ và tên NCS:          NGUYỄN THỊ LỆ HƯƠNG

Tên luận án:     ẢNH HƯỞNG CỦA HÌNH ẢNH ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH HUẾ TỚI Ý ĐỊNH QUAY TRỞ LẠI CỦA DU KHÁCH

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số:  9340101

Người hướng dẫn khoa học:

1. PGS. TS Trương Tấn Quân

2. PGS. TS Bùi Đức Tính

Tên cơ sở đào tạo:       Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế.

Những đóng góp mới của luận án:

Thứ nhất, thang đo hình ảnh điểm đến được kế thừa và phát triển cho phù hợp với bối cảnh nghiên cứu. Vì vậy, kết quả xây dựng thang đo đã bổ sung và góp phần phát triển mô hình lý thuyết hình ảnh điểm đến.

Thứ hai, hình ảnh tổng thể điểm đến du lịch được tạo thành từ hình ảnh nhận thức và hình ảnh tình cảm là cách tiếp cận mới đối với điểm đến du lịch Thừa Thiên Huế. Kết quả phân tích thể hiện khá toàn diện cả về mặt lý trí và cảm xúc của du khách. Đây là một trong những định hướng quan trọng mà các nhà tiếp thị du lịch đang tập trung nghiên cứu.

Thứ ba, kết quả phân tích sự khác biệt đánh giá của du khách theo đặc điểm nhân khẩu học và kinh nghiệm du lịch góp phần làm phong phú lý thuyết ý định của du khách trong du lịch.

Thứ tư, sự kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng đã xác lập được thang đo hình ảnh điểm đến khá toàn diện và khách quan nguồn lực du lịch địa bàn nghiên cứu, đồng thời khắc phục nhược điểm về cách xây dựng thang đo mà một số nghiên cứu chỉ ra trước đó.

Thứ năm, nghiên cứu hình ảnh điểm đến du lịch trong mối quan hệ với ý định của du khách đã đáp ứng được yêu cầu về mặt chủ trương của chính phủ và ngành du lịch Việt Nam nói chung, du lịch Thừa Thiên Huế nói riêng trong việc xây dựng và phát triển hình ảnh điểm đến du lịch để tiến tới xây dựng thương hiệu du lịch vững mạnh, tăng khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước.

-------------------------------------------------------------------------

Ph.D Candidate:         Nguyen Thi Le Huong

Thesis title:      THE IMPACT OF HUE TOURIST DESTINATION IMAGE ON THE REVISIT INTENTION OF VISITORS

Major:  Business Administration

Code:  9340101

Supervisor:

1. Associate Prof. Dr. Truong Tan Quan

2. Associate Prof. Dr. Bui Duc Tinh

The name of postgraduate training institution: University Of Economics, Hue University.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Firstly, TDI scale is inherited and further developed by author, which is well suitable to the research context of Thua Thien Hue tourist destination. Therefore, the results of scale building have supplemented and contributed to the development of destination image theoretical model.

Secondly, tourist destination’s overall image is composed of cognitive image and affective image is a new approach Thua Thien Hue’s tourist destination. The analytical results are quite comprehensive explanation for the reason and emotion of tourists. This is an important orientation that destination image marketers are able to capitalize to attract tourist visit and revisit to a tourist destination.

Thirdly, the results analyze the differences in tourists' assessment, considering demographic characteristics and travel experience, which contributes to enriching the theory of tourists’ intention in tourism.

Fourthly, the combination of qualitative research methods and quantitative research has established TDI scale quite comprehensively and objectively in the field of tourism research, as the same time overcome the disadvantages of how scale are built that some studies have pointed out earlier.

Finally, studying tourism destination image in relation to the visitors’ intention has met the high demand for building and developing tourism destination image, moving towards constructing a strong tourism brand, enhancing the ability to attract domestic and foreign tourists of both policy makers, Vietnam Tourism Industry and Thua Thien Hue.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]249 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3082 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1170 Kb