Wednesday, Apr 14th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh ở trưởng phổ thông ở Trà Vinh, Việt Nam

Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh ở trưởng phổ thông ở Trà Vinh, Việt Nam

Họ và tên NCS: Châu Thị Hoàng Hoa

Tên luận án: Lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh ở trưởng phổ thông ở Trà Vinh, Việt Nam

Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn tiếng Anh
Mã ngành: 9 14 01 11

Tên cơ sở đào tạo: Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Huế

Giáo viên hướng dẫn: PGS. TS. Trương Viên

Những đóng góp mới của luận án

Trước thềm đổi mới giáo dục với sự công nhận mục tiêu liên văn hóa trong chương trình giảng dạy Tiếng Anh tổng thể ở bậc phổ thông trung học (Bộ GD-ĐT, 2018), đề tài này nghiên cứu nhận thức và thực hành lồng ghép liên văn hóa vào giảng dạy Tiếng Anh và thử nghiệm mô hình 5 bước gồm khám phá – kết nối – giao tiếp – phản tỉnh – mở rộng để góp phần xây dựng năng lực liên văn hóa (IC) cho người học qua việc khám phá, so sánh, thực hành, và phản tỉnh các vấn đề liên văn hóa. Kết quả đề tài cho thấy giáo viên sẵn sàng lồng ghép văn hóa vào việc dạy Tiếng Anh để hỗ trợ việc học ngoại ngữ và xây dựng kiến thức văn hóa chứ chưa phát triển IC cho người học. Thật vậy, thực hành lồng ghép liên văn hóa của giáo viên được ghi nhận là lấy giáo viên làm trung tâm, thiên về truyền đạt kiến thức văn hóa, và dạy nội dung văn hóa trong sách giáo khoa là chủ yếu. Điều đó khẳng định rằng thực hành lồng ghép liên văn hóa như hiện nay chưa đủ để xây dựng IC cho người học một cách toàn diện

Góp phần cải thiện tình hình trên, mô hình IcLLT được thử nghiệm áp dụng để tạo điều kiện cho người học tham gia tương tác xã hội và phản tỉnh các vấn về liên văn hóa để hình thành IC. Qua phản hồi của giáo viên, mô hình IcLLT có thể được áp dụng để lồng ghép dạy liên văn hóa vào việc dạy Tiếng Anh ở phổ thông. Để làm được điều đó, giáo viên cần lưu ý các điểm sau. Một là, sự hiện diện của nội dung văn hóa về một nền văn hóa cụ thể là điều kiện tiên quyết cho việc thực hiện mô hình IcLLT vì nó tạo điều kiện cho bước kiến tạo và kết nối diễn ra; trên cơ sở đó, các hoạt động tiếp theo ở bước giao tiếp, phản tỉnh và mở rộng được tổ chức thực hiện. Ngoài ra, mỗi bước có thể được vận dụng như một nguyên tắc để tổ chức các hoạt động của Pre-While-Post trong bài học kỹ năng ngôn ngữ theo CLT. Hai là, sự ghi nhận mục tiêu liên văn hóa trong giáo án của giáo viên nên được khuyến khích để định hướng các hoạt động ngôn ngữ liên văn hóa. Ba là, vai trò chủ động của người học trong việc tương tác xã hội và phản tỉnh là yếu tố quan trọng góp phần thành công trong việc áp dụng mô hình IcLLT.

Những đề xuất về mặt chuyên môn bên trên góp phần làm cho việc lồng ghép liên văn hóa của giáo viên trở thành một quá trình chủ động và kiến tạo của người học để xây dựng năng lực liên văn hóa cho bản thân.

PhD candidate: CHAU THI HOANG HOA

Thesis title: Integrating culture into teaching English at upper secondary schools in Tra Vinh, Vietnam

Specialization: Theory and Methodology of English Language Teaching

Code: 9 14 01 11

Institution: University of Foreign Languages, Hue University

Supervisor: Assoc. Prof. Trương Viên, PhD

New Contributions

Prior to the educational reform in upper secondary level, which entails the shift of focus in intercultural objectives in the overall English curriculum (MOET, 2018), this thesis studies teachers’ perceptions and practices of intercultural integration and the feasibility of implementing an intercultural language learning and teaching approach, the IcLLT model of construction – connection – interaction – reflection – extension, which is hoped to foster students’ intercultural competence (IC) through exploring, comparing, practicing, and reflecting on intercultural issues. It was found that the participating teachers were willing to incorporate culture to teaching to facilitate students’ language learning and build their intercultural knowledge, not yet to target their IC. In fact, the teachers’ practice of intercultural integration could be described as teacher-centred, knowledge-based, and coursebook-driven. That practice is not sufficient to build students’ “comprehensive IC” due to the insufficiency of social interactions and critical reflection among students.

The implementation of IcLLT model is hoped to invoke students’ social interactions and critical reflection to build their IC. From the responses of participating teachers and students, the feasibility of the IcLLT model to integrate culture in teaching English was proven. Some preliminary confirmations about the applications of IcLLT implementation can be made. First, the inclusion of specific cultural input is the prerequisite for IcLLT implementation. In fact, proper culture input allows the construction and the connection to happen, which entails follow-up activities in the interaction, the reflection, and the extension. Also, each step of the model can be treated as a principle to deploy CLT skill lessons of Pre-While-Post stages. Second, the recognition of intercultural objectives in teachers’ lesson plans should be encouraged to direct intercultural language activities. Third, students’ active engagement in genuine intercultural interactions and critical reflection is the key to the success of IcLLT implementation

The above pedagogical implications are hoped to facilitate teachers to make intercultural integration an active and constructive progression of learners to build their own IC comprehensively.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]125 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3629 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1404 Kb