Wednesday, Apr 14th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Ảnh hưởng của đặc điểm và năng lực kinh doanh của doanh nhân đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Thừa Thiên Huế

Ảnh hưởng của đặc điểm và năng lực kinh doanh của doanh nhân đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Thừa Thiên Huế

Họ và tên NCS: HOÀNG LA PHƯƠNG HIỀN

Đề tài luận án: Ảnh hưởng của đặc điểm và năng lực kinh doanh của doanh nhân đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ ở Thừa Thiên Huế

Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số:               62 34 01 02

người hướng dẫn khoa học: 1. PGS.TS. Trương Tấn Quân        2. PGS.TS. Nguyễn Tài Phúc

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế

NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN

 

Thang đo đa chiều để đo lường đặc điểm, năng lực kinh doanh của doanh nhân và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được xây dựng và phát triển trên cơ sở kế thừa các nghiên cứu trước đây.

Luận án đã làm rõ được nhiều vấn đề thực tiễn liên quan đến đặc điểm doanh nhân, mức độ quan trọng và khả năng đáp ứng của từng nhóm năng lực kinh doanh thành phần của doanh nhân tại các doanh nghiệp dịch vụ có quy mô nhỏ và vừa ở Thừa Thiên Huế. Từ đó các doanh nhân và những người khởi nghiệp có được góc nhìn tổng hợp hơn về viễn cảnh kinh doanh và có sự chuẩn bị hành trang tri thức, kỹ năng và thái độ phù hợp khi khởi nghiệp kinh doanh và chinh phục các rào cản kinh doanh trên thương trường để đạt được thành quả cao trong kinh doanh.

Luận án đã tìm ra được những bằng chứng thống kê thuyết phục về sự ảnh hưởng đồng thời của đặc điểm, năng lực kinh doanh của doanh nhân đến kết quả hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế từ việc khảo sát 418 doanh nhân.

Luận án cũng đã đề xuất được các hàm ý quản trị quan trọng và phù hợp giúp các doanh nhân và những người khởi nghiệp có cơ sở đáng tin cậy để hoàn thiện hơn về năng lực kinh doanh, phát huy tốt hơn những lợi thế từ đặc điểm cá nhân và nâng cao kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Doctoral student: HOANG LA PHUONG HIEN
Topic: The influence of entrepreneurial characteristics and competencies on the performance of small and medium sized enterprises in the service sector in Thua Thien Hue province

Discipline: Business Administration
Code: 62 34 01 02.
Supervisor 1: Associate Professor Dr. Truong Tan Quan
Supervisor 2: Associate Professor Dr. Nguyen Tai Phuc

Training unit: University of Economics, Hue University

CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

This dissertation offers a wide range of contributions in terms of theory and practice as follows:

First, multidimensional scales to measure psychological characteristics, entrepreneurial competencies and firm performance are successfully developed for the case of SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province.

Second, the study describes the level of competencies and psychological characteristics possessed by SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province.

Third, based on a sample of 418 SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province and applying the structural equation modeling (SEM) method, this study has found statistical evidence for the direct influence of entrepreneurial characteristics and competencies on SMEs’ performance.

Last, some managerial implications are proposed to enhance the entrepreneurial competencies of SMEs’ entrepreneurs in the service sector in Thua Thien Hue province.

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]366 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]5614 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1487 Kb