Friday, Oct 07th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Vai trò của Vương quốc Phổ trong quá trình thống nhất nước Đức (1848-1871)

Vai trò của Vương quốc Phổ trong quá trình thống nhất nước Đức (1848-1871)

Họ và tên NCS: Nguyễn Mậu Hùng

Tên đề tài luận án: Vai trò của Vương quốc Phổ trong quá trình thống nhất nước Đức (1848-1871)

Chuyên ngành: Lịch sử thế giới

Mã số: 9229011

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Văn Tận

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

Thứ nhất, đề tài đã đặt ra và góp phần giải quyết một trong những vấn đề có tính bản chất nhất của vấn đề nước Đức thế kỷ XIX nói riêng và quá trình tiến lên hiện đại của nước Đức thời cận đại nói chung.

Thứ hai, đề tài cung cấp thêm một góc nhìn mới rất có hệ thống về diễn trình cũng như bản chất của quá trình thống nhất nước Đức (1848-1871) theo con đường của Vương quốc Phổ.

Thứ ba, đề tài cung cấp thêm một hệ thống các thuật ngữ ngữ khoa học về lịch sử nước Đức thế kỷ XIX để giới nghiên cứu Việt Nam có thể tiếp cận vấn đề dễ dàng hơn trong các công trình có liên quan về sau.

Thứ tư, đây là công trình nghiên cứu khoa học đầu tiên của Việt Nam đi sâu nghiên cứu và tập trung làm rõ vai trò của Vương quốc Phổ trong quá trình thống nhất nước Đức giữa thế kỷ XIX.

Thứ năm, đề tài là một nguồn tư liệu tham khảo chuyên sâu cho những người có quan tâm về lịch sử nước Đức thế kỷ XIX nói riêng và lịch sử châu Âu cận đại nói chung. Trong đó, có rất nhiều thông tin tư liệu và kết luận khoa học lần đầu tiên được công bố ở Việt Nam.

CONTRIBUTIONS OF DISSERTATION

General information

Full name of doctoral candidate: Nguyễn Mậu Hùng

Name of dissertation: The role of the Prussian Kingdom in the Unification of Germany (1848-1871)

Training major: World History

Code: 9229011

Supervisor: Prof. Dr. Nguyễn Văn Tận

Training institution: Huế University of Sciences, Huế University

Time of implementation: 2016-2018

Contributions of dissertation

Firstly, the dissertation has set out and contributed to solving one of the most fundamental issues of the nineteenth-century German question in particular and Germany’s progress to modernity in modern time in general.

Secondly, the project offers a new systematic perspective on the process and nature of the German Unification (1848-1871) according to the road of the Prussian Kingdom.

Thirdly, the study provides readers with a system of more scientific terms on the nineteenth-century German history to make it easier for Vietnamese researchers to access the question in the later related projects.

Fourthly, this is the first scientific work of Vietnam study in depth and focus on clarifying the role of the Prussian Kingdom in the nineteenth-century German unification.

Fifthly, the research is an indepth reference source for those interested in the nineteenth-century German history in particular and modern European history in general. Of which, a vast number of information materials and scientific conclusions are first published in Vietnam.

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]139 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3610 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]892 Kb