Friday, Oct 07th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Nâng cao hiệu quả sử dụng Bauhinia acuminate trong chăn nuôi dê ở Lào

Nâng cao hiệu quả sử dụng Bauhinia acuminate trong chăn nuôi dê ở Lào

Author name: Phonevilay Silivong

Dissertation title: Improved utilization of Bauhinia acuminate for goat production in Lao PRD

Major: Animal Sciences

Code: 9 62 01 05

Supervisors: Associate Professor Dr. Nguyen Huu Van

Dr. Duong Thanh Hai

Institutions: Hue University of Agriculture and Forestry

Contribution of the dissertation

This study was aimed at the utilization of locally available feed resources for increasing growth performance and reducing enteric methane emissions from goats in Lao PDR. Five experiments (two in vitro and three in vivo) were carried out and presented in four chapters of this dissertation.

Experiment 1 evaluated the effect on methane production from leaves of Bauhinia acuminata and Guazuma ulmifolia of an increasing level of water spinach as source of soluble protein. Experiment 2 and 3 were studied the effects of water spinach and biochar on enteric methane emissions and growth performance in local goats fed Bauhinia acuminata and molasses, or cassava root chip, as the basal diet. Experiment 4 aimed to determine the effect of different protein sources (cassava foliage or water spinach) with or without of brewers’ grain (5% of diet DM)) on feed intake, digestibility, N balance and growth performance of local goats. Experiment 5 was to determine the effect of biochar and leaf meal from sweet and bitter cassava leaves, on methane production in an in vitro incubation of Bauhinia acuminata and water spinach as basal substrate.

The main findings of the study were that: (1) Goats fed Bauhinia acuminata responded with improved diet digestibility, N retention and growth rate when the Bauhinia acuminata was supplemented with water spinach; (2) However an important negative effect was that the improvement in diet digestibility by supplementation with water spinach led to increases in methane production per unit diet DM digested; (3) Supplementing Bauhinia acuminata foliage with leaves from a bitter variety of cassava reduced the in vitro production of methane when compared with supplementation by leaves from a sweet variety of cassava; (4) Ensiled brewers’ grains fed as an additive (5% as DM) to a diet of Bauhinia acuminata improved the digestibility, N retention and growth rate of goats. The degree of improvement was greater when the Bauhinia acuminata was supplemented with cassava foliage instead of water spinach; (5) Biochar fed at 1% of a diet of Bauhinia acuminata and cassava foliage was as effective as brewers’ grains in improving the growth rate of the goats.

The results of this study indicated that supplementation of foliage from water spinach or cassava improved growth of local goats fed Bauhinia acuminata as basal diet. HCN present in the leaves of cassava could be the reason for the reduction in methane emission. Ensiled brewers’ grains and biochar fed to goats as additives probably act as “prebiotics” to improve growth performance and assist in detoxification in the animal.

Tên luận án: Nâng cao hiệu quả sử dụng Bauhinia acuminate trong chăn nuôi dê ở Lào

Chuyên ngành: Animal Sciences

Mã số: 9620105

Họ tên nghiên cứu sinh: Phonevilay Silivong

Người hướng dẫn khoa học: PGS TS. Nguyễn Hữu Văn và Tiến sĩ Dương Thanh Hải

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

Nghiên cứu nhằm mục đích sử dụng các nguồn thức ăn sẵn có tại địa phương để nâng cao sinh trưởng và giảm phát thải khí mêtan từ dê ở Lào. Năm thí nghiệm (gồm hai thí nghiệm in vitro và ba thí nghiệm in vivo) đã được thực hiện và trình bày ở trong 4 chương của luận án này.

Thí nghiệm 1 đánh giá ảnh hưởng của các mức rau muống, nguồn protein hòa tan, đến sinh khí mêtan từ lá Bauhinia acuminata và lá Guazuma ulmifolia. Thí nghiệm 2 và 3 nghiên cứu ảnh hưởng của rau muống và biochar đến phát thải khí mêtan và sinh trưởng của dê địa phương được nuôi dưỡng bằng khẩu phần cơ sở là Bauhinia acuminata và rỉ mật hoặc sắn lát. Thí nghiệm 4 nhằm xác định ảnh hưởng của các nguồn protein (lá sắn hoặc rau muống kết hợp với bã bia (5% DM)) đến lượng ăn vào, tỷ lệ tiêu hóa, cân bằng N và sinh trưởng của dê địa phương. Thí nghiệm 5 là xác định ảnh hưởng của biochar, bột lá sắn ngọt và lá sắn đắng đến phát thải khí mêtan trong điều kiện in vitro với thức ăn cơ sở là Bauhinia acuminata và rau muống.

Những điểm mới của nghiên cứu này là: (1) Dê nuôi bằng Bauhinia acuminata đã cải thiện khả năng tiêu hóa, tích lũy N và tốc độ sinh trưởng khi Bauhinia acuminata được bổ sung rau muống; (2) Tuy nhiên, một tác động tiêu cực quan trọng là sự cải thiện tỉ lệ tiêu hóa khẩu phần bằng cách bổ sung rau muống đã dẫn đến tăng sản xuất khí mêtan trên mỗi đơn vị DM khẩu phần được tiêu hóa; (3) Bổ sung vào Bauhinia acuminata bằng lá sắn đắng đã làm giảm sản xuất mêtan trong ống nghiệm (in vitro) khi so sánh với bổ sung bằng lá sắn ngọt; (4) Sử dụng bả bia như là một chất bổ sung (5% DM) vào khẩu phần Bauhinia acuminata đã cải thiện tỉ lệ tiêu hóa, tích lũy N và tốc độ sinh trưởng của dê. Mức độ cải thiện cao hơn khi Bauhinia acuminata được bổ sung lá sắn thay vì rau muống; (5) Biochar được thêm vào với tỉ lệ 1% trong khẩu phần Bauhinia acuminata và lá sắn cũng có hiệu quả như là bả bia trong việc cải thiện tốc độ sinh trưởng của dê.

Các kết quả nghiên cứu trên cho thấy bổ sung rau muống hoặc lá sắn đã cải thiện sinh trưởng của dê địa phương khi được cho ăn với khẩu phần cơ sở là Bauhinia acuminate. HCN ở trong lá sắn có thể là nguyên nhân làm giảm phát thải khí mêtan. Bả bia và biochar bổ sung vào khẩu phần có thể đóng vai trò như “prebiotics” để cải thiện sinh trưởng và trợ giúp giải độc cho dê.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI(NEW_CONTRIBUTION).pdf)DONGGOPMOI(NEW_CONTRIBUTION).pdf[ ]440 Kb
Download this file (NOIDUNGLA(CONTENT).pdf)NOIDUNGLA(CONTENT).pdf[ ]2578 Kb
Download this file (TOMTATLA(SUMMARY).pdf)TOMTATLA(SUMMARY).pdf[ ]1177 Kb