Friday, Oct 07th

Luận văn - Luận án Luận án Tiến sĩ Đặc điểm Dịch tễ của Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 – 2012 và kết quả của một số giải pháp can thiệp

Đặc điểm Dịch tễ của Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 – 2012 và kết quả của một số giải pháp can thiệp

Họ và tên Nghiên cứu sinh: TRẦN MINH HÒA

Tên luận án: Đặc điểm Dịch tễ của Bệnh sốt xuất huyết Dengue tại huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai từ năm 2008 – 2012 và kết quả của một số giải pháp can thiệp

Chuyên ngành: Y tế công cộng,

Mã số: 9720701

Người hướng dẫn: PGS.TS.ĐINH THANH HUỀ - Trường Đại học Y Dược - Đại học Huế PGS.TS. NGUYỄN ĐÌNH SƠN – Sở Y tế Thừa Thiên– Huế

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Y Dược Huế, Đại học Huế

Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

Từ nghiên cứu cắt ngang mô tả đặc điểm dịch tễ sốt xuất huyết Dengue và nghiên cứu ban đầu về kiến thức, thực hành của người dân về phòng chống sốt xuất huyết Dengue tổ chức hội thảo, xây dựng, thử nghiệm và đánh giá kết quả mô hình can thiệp. Tên mô hình can thiệp: “Tăng cường phòng chống sốt xuất huyết Dengue tại các xã vùng ven các khu công nghiệp dựa vào truyền thông tác động hành vi của học sinh và các chủ nhà trọ”. Dựa vào cơ sở khoa học: Can thiệp dựa vào cộng đồng và có sự tham gia của cộng đồng; bằng Truyền thông thay đổi hành vi có lợi cho sức khỏe và có sự tư vấn hỗ trợ, can thiệp của y tế. Mô hình can thiệp có 3 giải pháp, lồng ghép (1) Giải pháp về môi trường gồm diệt côn trùng trung gian truyền SXHD; xử lý các vật phế thải, vật chứa nước, làm giảm số VCN, vật chứa nước có lăng quăng. Nuôi thả cá 7 màu: nuôi, nhân giống cá 7 màu tại 4 hồ lớn ở 3 xã, thả cá 7 màu vào vào các VCN có sẵn tại các hộ dân vùng can thiệp; (2) Giải pháp truyền thông tác động hành vi (COMBI). Đối tượng can thiệp là học sinh từ lớp 4 đến lớp 7 tại các trường tiểu học và THCS ở 3 xã can thiệp; chủ hộ gia đình, nhà trọ. Tài liệu truyền thông gồm tài liệu phát cho các hộ dân, tuyền truyền về bệnh SXHD, mức độ nguy hiểm, cách thực hiện các biện pháp phòng chống. Tài liệu truyền thông tại trường học: tờ rơi, áp phích và

(3) Giải pháp quản lý, giám sát: hỗ trợ giám sát, phát hiện sớm sự gia tăng các chỉ số côn trùng, chỉ số vật chứa nước có lăng quăng, giám sát các hoạt động diệt lăng quăng, nuôi thả cá 7 màu tại các khu dân cư; giám sát, phát hiện sớm ca bệnh SXHD tại cộng đồng; tại trạm y tế: tư vấn điều trị, chuyển tuyến đối với ca bệnh nặng

Những đóng góp mới của luận án

1/Nghiên cứu cắt ngang mô tả đặc điểm dịch tễ bệnh nhân sốt xuất huyết Dengue, đặc điểm về nhóm tuổi được phân chia theo nhóm tuổi đầy đủ theo WHO, có so sánh với phân bố nhóm tuổi trong dân số cho thấy rõ thực chất phân bố SXHD theo từng nhóm tuổi cụ thể. 2/ Nghiên cứu can thiệp cộng đồng, đánh giá trước - sau và có nhóm chứng nên đã cung cấp bằng chứng tốt hơn về hiệu quả của chương trình can thiệp so với những nghiên cứu trước đây là nghiên cứu cắt ngang đơn thuần hoặc nghiên cứu can thiệp không có nhóm chứng. 3/ Nghiên cứu sử dụng mô hình truyền thông tác động hành vi (COMBI) cho thấy có hiệu quả cao trong thay đổi hành vi của người dân trong phòng chống sốt xuất huyết Dengue. 4/ Truyền thông tác động hành vi ở các xã vùng ven các khu công nghiệp có hiệu quả cao, có thể áp dụng cho các địa phương có điều kiện tương tự, đáp ứng được như cầu cấp bách hiện nay.

THE NEW SCIENTIFIC CONTRIBUTION OF THE THESIS

Name of the PhD Fellow: TRAN MINH HOA

Nam of thesis: Epidemiological characteristics of dengue fever in Long Thanh district, Dong Nai province from 2008 to 2012 and results of some interventions

Speciality: Public Health, Code: 9720701

Full name of supervisor: - Assoc. Prof. DINH THANH HUE, MD, PhD

- Assoc. Prof. NGUYEN DINH SON, MD, PhD

Education foundation: Hue University of Medicine and Pharmacy, Hue University.

Scientific and practical significance of the topic

From cross-sectional research describing Dengue epidemiological characteristics and initial research on the knowledge and practice of people on Dengue dengue prevention organization draft, develop, test and evaluate the results of the intervention model. Name of intervention model: "Strengthening Dengue dengue prevention in communes along industrial zones based on communication of behavioral impact of students and boarding owners". Based on the basis science: Community-based interventions and community involvement; by Media Behavioral changes are conducive to health and medical advice, support and intervention are available. The intervention model has 3 solutions, incorporating (1) Environmental solutions including insecticidal vectors for transmitting Dengue, handling water containers, reducing the number of fouling and water containers with larvae. (2) Solutions for behavioral impact communication (COMBI). The object of intervention is students from grades 4 to 7 in elementary and junior high schools in 3 intervention communes; Head of household, landlord. Communication materials include handouts for households, propaganda about dengue disease, danger level, how to implement preventive measures. Communication materials at school: leaflets, posters and (3) Management and monitoring solutions: support monitoring, early detection of an increase in insect indices, larvae of water containers, supervise activities to kill larvae, raise 7-color fish in residential areas; monitoring and early detection of dengue cases in the community; At the health station: treatment advice, referral for serious cases

New scientific contributions of the thesis:

1/Cross-sectional study describing epidemiological characteristics of dengue patients, characteristics of age groups, which are divided into full age groups according to WHO, comparing with the age group distribution in the population shows clearly the nature Dengue distribution by specific age groups. 2/Community intervention research, pre and post-evaluation evaluation and control group should be provided better evidence of the effectiveness of the intervention program than in previous studies without a control group. 3/Research using behavioral impact communication model (COMBI) shows that it is highly effective in changing people's behavior in Dengue dengue prevention. 4/Highly effective behavioral impact communication in communes surrounding industrial zones can be applied to localities with similar conditions, meeting the current urgent need.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]246 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]22968 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1286 Kb