Friday, Oct 07th

Thực hành Tiếng Trung Quốc

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

CHUYÊN NGÀNH: NGÔN NGỮ TRUNG QUỐC

Môn thi: Thực hành Tiếng Trung Quốc

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

Đề cương liệt kê các nội dung chính của đề thi tuyển sinh cao học môn thi Thực hành tiếng Trung Quốc thuộc Chuyên ngành Ngôn ngữ Trung Quốc, trên cơ sở đó giúp thí sinh định hướng ôn tập những nội dung trọng tâm về thực hành tiếng Trung Quốc để có thể hoàn thành bài thi một cách tốt nhất.

2. Yêu cầu:

Đề thi tuyển sinh cao học môn Thực hành tiếng Trung Quốc gồm 4 phần chính: Nghe hiểu, Đọc hiểu, Kiến thức sử dụng ngôn ngữ và Viết, đảm bảo những nội dung ôn thi là những kiến thức cơ bản mà thí sinh đã được học trong chương trình đại học ngành Ngôn ngữ Trung Quốc và các ngành gần với ngành Ngôn ngữ Trung Quốc.

B. NỘI DUNG

Phần 1: Nghe hiểu

Phần thi Nghe hiểu gồm 2 Phần nghe có dạng thức trắc nghiệm trong thời gian 30 phút như sau:

1.1. Nghe hội thoại, chọn đáp án chính xác (chọn 1/4 phương án cho trước ABCD, 15 câu).

1.2. Nghe đoạn văn, chọn đáp án đúng hoặc sai so với nội dung (10 câu).

Phần ghi âm ghi sẵn 2 lần nghe cho mỗi bài và thời gian cho thí sinh đọc đề trước khi bắt đầu nghe. Nội dung nghe liên quan đến các vấn đề trong đời sống hàng ngày, tập trung vào các chủ điểm như văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế, môi trường...

Phần 2: Đọc hiểu

Phần thi Đọc hiểu gồm 2 Phần đọc có dạng thức trắc nghiệm chọn 1/4 phương án trả lời cho trước (ABCD) trong thời gian 50 phút. Nội dung bài đọc liên quan đến các vấn đề trong đời sống hàng ngày, tập trung vào các chủ điểm như văn hóa, giáo dục, du lịch, y tế, môi trường...

2.1. Đọc đoạn văn, chọn nội dung mô tả phù hợp. (10 câu)

2.2. Đọc đoạn văn trả lời câu hỏi, chọn đáp án chính xác. (15 câu)

Phần 3: Kiến thức sử dụng ngôn ngữ

Phần thi Kiến thức sử dụng ngôn ngữ gồm 2 nội dung trong 50 phút: Phần 1 kiểm tra kiến thức từ vựng và ngữ pháp dạng thức trắc nghiệm có 20 ô trống chọn 1/4 phương án trả lời cho trước (ABCD); Phần 2 kiểm tra ý nghĩa từ vựng với dạng thức giải thích ý nghĩa từ ngữ trong đoạn văn.

3.1. Chọn từ ngữ chính xác điền vào ô trống. (15 câu)

3.2. Đọc đoạn văn, giải thích từ ngữ được gạch chân. (10 câu)

Phần 4 : Viết

Phần thi Viết gồm có 2 phần: Phần 1 sắp xếp trật từ từ thành câu hoàn chỉnh; Phần 2 đưa ra 2 đề tài và thí sinh được chọn 1 trong 2 đề tài để viết một bài luận trong 50 phút về các vấn đề trong đời sống hàng ngày, tập trung vào các chủ điểm như học tập, du lịch, văn hóa, môi trường...

4.1. Sắp xếp từ ngữ thành câu hoàn chỉnh. (10 câu)

4.2. Chọn 1 trong 2 đề tài, viết 1 bài luận khoảng 350 chữ Hán.

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

Các tài liệu giảng dạy kỹ năng thực hành tiếng Trung Quốc và ôn thi chứng chỉ năng lực Hán ngữ HSK cấp 5.

1. 田卫平编著, 发展汉语 - 高级听力II, 北京语言文化大学出版社, 2011.

2. 李禄兴编著, 发展汉语 - 高级口语 II, 北京语言大学出版社, 2011.

3. 薛侃, 发展汉语(高级汉语阅读2), 北京语言学出版社, 2006.

4. 岑玉珍,发展汉语(高级汉语写作2), 北京语言学出版社, 2006.

5. 姜丽萍 主编, HSK标准教程5 上, 北京语言大学出版社, 2015.

6. 姜丽萍 主编, HSK标准教程5 下, 北京语言大学出版社, 2015.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.

Tổng: 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút.