Sunday, Sep 26th

CƠ SỞ MÁY TÍNH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: CƠ SỞ MÁY TÍNH

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đảm bảo trình độ kiến thức của thí sinh có thể học tập và nghiên cứu các học phần của chuyên ngành Quản lý Công nghệ thông tin ở bậc Thạc sĩ.

2. Yêu cầu: Nắm vững cấu trúc và hoạt động của máy tính, các hệ đếm cơ bản, cách biểu diễn dữ liệu trong máy tính, biết cách thức lập trình để giải các bài toán với các cấu trúc dữ liệu cơ bản nhất.

B. NỘI DUNG

PHẦN 1. CẤU TRÚC MÁY TÍNH

1.1. Giới thiệu chung về máy tính

1.2. Các thành phần cơ bản của máy tính

1.3. Hoạt động cơ bản của máy tính

-Thực hiện chương trình.

- Ngắt.

- Hoạt động vào ra.

1.4. Khái niệm về phần cứng và phần mềm

PHẦN 2. BIỂU DIỄN DỮ LIỆU VÀ SỐ HỌC MÁY TÍNH

2.1. Các hệ đếm cơ bản

2.2. Mã hóa và lưu trữ trong máy tính

2.3. Biểu diễn số nguyên

2.4. Số học nhị phân

2.5. Biểu diễn số dấu chấm động

2.6. Biểu diễn ký tự

PHẦN 3. GIẢI BÀI TOÁN TRONG MÁY TÍNH

3.1. Khái niệm về thuật toán

3.2. Các phương pháp biểu diễn thuật toán

3.3. Các cấu trúc điều khiển

- Chỉ thị điều kiện.

- Chỉ thị lặp với số vòng lặp biết trước và không biết trước.

PHẦN 4. KỸ THUẬT LẬP TRÌNH ĐƠN THỂ

4.1. Tổ chức hệ thống chương trình con và thiết lập sự trao đổi dữ liệu giữa các chương trình con

4.2. Kỹ thuật truyền tham số

4.3. Lập trình trên dữ liệu kiểu mảng (array) và kiểu cấu trúc (record/struct)

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Phó Đức Toàn, Giáo trình Cấu trúc máy tính, NXB Hà Nội, 2005.

2. Phạm Văn Ất, Kỹ thuật lập trình C, NXB Khoa học và Kỹ thuật, 1995.

3. Trương Công Tuấn, Ngôn ngữ lập trình C – Các vấn đề cốt yếu, NXB Đại học Huế, 2008.

4. Tanenbaum, Andrew S. Structured Computer Organization. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall. ISBN 0-13-148521-0, 1979.

D. ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.