Sunday, Sep 26th

KỸ THUẬT SỐ - THÔNG TIN SỐ

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: KỸ THUẬT SỐ - THÔNG TIN SỐ

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đảm bảo trình độ kiến thức của thí sinh có thể học tập và nghiên cứu các chuyên ngành của lĩnh vực kỹ thuật điện tử ở bậc Thạc sĩ.

2. Yêu cầu:

+ Nắm vững kiến thức về logic học và mạch điện kỹ thuật số từ mức cổng logic đến các mạch điện kỹ thuật số phổ thông.

+ Nắm vững các kiến thức về truyền dẫn tín hiệu số và các phương pháp điều chế số tín hiệu trong các hệ thống điện tử, viễn thông. 

B. NỘI DUNG

PHẦN 1. Cơ sở toán logic

1.1 Biểu diễn hàm logic

- Thể hiện hàm logic dưới các dạng khác nhau như: dạng biểu thức tường mình, dạng tổng các tích, dạng tích các cổng

- Biểu diễn dạng chuẩn tác và dạng bảng Karnaugh

1.2 Tối thiểu hàm logic

- Sử dụng phương pháp MS Clusken để tối thiểu hóa hàm logic

- Sử dụng bảng Karnaugh để tối thiểu hóa hàm logic

1.3 Sơ đồ logic

- Sử dụng các cổng logic cơ bản như NOT, AND và OR để thể hiện được hàm logic

- Sử dụng các giải pháp chuyển đổi hàm logic để thực hiện chức năng logic trong điều kiện ràng buộc.

PHẦN 2. Mạch cổng logic và mạch tổ hợp

2.1. Các mạch điện cổng logic

Nắm bắt được nguyên tắc hoạt động, bảng trạng thái và ký hiệu logic của các cổng logic cơ bản: NOT, AND, OR, NOR, NAND, XOR, … của các họ vi mạch phổ biến như: DL, DTL, TTL và PMOS, NMOS, CMOS.

2.2. Mạch mã hóa và giải mã

- Bài toán phân tích và thiết kế mạch tổ hợp

- Nguyên lý hoạt động và thực thi các mạch mã hóa cơ bản như mã hóa BCD, mã hóa Gray.

2.3. Mạch số học

Phân tích được chức năng hoạt động, hàm logic và thực thi được các mạch logic thực hiện chắc năng số học:

- Mạch bán cộng

- Mạch cộng toàn phần

- Mạch cộng toàn phần 2bit

- Nguyên lý thực hiện phép nhân trong mạch số

2.4. Flip-Flop

- Flip-Flop RS

- Flip-Flop RST

- Flip-Flop JK

2.5. Mạch đếm nhị phân

- Phân tích và thiết kế mạch đếm nhị phân đồng bộ với hệ số đếm bất kỳ

- Phân tích và thiết kế mạch đếm nhị phân không đồng bộ với hệ số đếm bất kỳ.

2.6. Mạch đếm BCD

- Phân tích và thiết kế mạch đếm thập phân BCD đồng bộ với hệ số đếm bất kỳ

- Phân tích và thiết kế mạch đếm thập phân BCD không đồng bộ với hệ số đếm bất kỳ.

PHẦN 3. Truyền tin số qua kênh băng cơ sở và băng thông dải

3.1. Tín hiệu PAM rời rạc

- Phân loại tín hiệu PAM

- Phổ công suất của tín hiệu PAM

3.2. Nhiễu và tiêu chuẩn truyền tin băng cơ sở

- Nhiễu giữa các ký hiệu

- Tiêu chuẩn Nyquist cho truyền tin băng cơ sở

3.3. Các kỹ thuật điều chế

- Điều chế đồng bộ nhị phân khóa dịch pha BPSK

- Khóa dịch tần nhị phân BFSK

- Điều chế khóa dịch vuông pha QPSK, OQPSK

- Điều chế cơ số M

3.4. Các kỹ thuật đồng bộ

- Đồng bộ sóng mang

- Đồng bộ kí hiệu

PHẦN 4. Điều chế trải phổ và mã hóa

4.1. Các kỹ thuật trải phổ

- Trải phổ nhảy tần

- Trải phổ nhảy thời gian

- Trải phổ chuỗi trực tiếp

4.2. Mã kênh

- Định lý mã kênh

- Định lý dung năng thông tin

4.3. Mã hóa kiểm soát lỗi

- Mã khối tuyến tính

- Mã vòng

- Mã chập

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Huỳnh Đắc Thắng (2006), Kỹ thuật số thực hành, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

2. Đại học Thanh Hoa (1996), Cơ sở kỹ thuật Điện tử số, NXB Giáo dục, Bắc Kinh.

3. Nguyễn Thúy Vân (2004), Kỹ thuật số, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội.

4. Nguyễn Viết Kính, Trịnh Anh Vũ, Thông tin số, Nxb Giáo dục, 2007.

5. Dr.Proakis, Jonh G., Digital communication, McGraw – Hill, 2000.

D. ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 5 CÂU

Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.