Sunday, Sep 26th

LÝ THUYẾT MẠCH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: LÝ THUYẾT MẠCH

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đảm bảo trình độ kiến thức cơ bản cho các thí sinh trúng tuyển để có thể học tập và nghiên cứu về chuyên ngành Kỹ thuật điện tử bậc Thạc sĩ.

2. Yêu cầu: Nắm vững kiến thức về các thông số tác động và thụ động của mạch điện, các mạch điện tuyến tính thông dụng và các phương pháp cơ bản để phân tích mạch điện tuyến tính.

B. NỘI DUNG

PHẦN 1. Những khái niệm cơ bản về mạch điện

1.1. Các thông số tác động của mạch điện.

1.2. Các thông số thụ động của mạch điện.

1.3. Thông số của nhiều phần tử mắc nối tiếp và song song.

1.4. Trở kháng và dẫn nạp, biểu diễn phức cho các tác động điều hòa.

1.5. Biểu diễn mạch điện bằng sơ đồ.

1.6. Mạch tuyến tính, nguồn tác động tuyến tính và các sơ đồ tương đương.

PHẦN 2. Các định luật và phương pháp cơ bản để phân tích mạch điện

2.1. Các định luật Kirchhoff.

2.2. Các phương pháp thiết lập hệ phương trình tổng quát cho mạch điện.

2.3. Phương pháp biến đổi tương đương.

2.4. Phương pháp biến đổi sao - tam giác.

2.5. Phân tích mạch điện bằng phương pháp số phức.

2.6. Phân tích mạch điện bằng phương pháp nguồn tương đương.

PHẦN 3. Một số mạch đơn giản dưới tác động điều hòa và một chiều

3.1. Phân tích mạch điện bằng phương pháp tần số.

3.2. Phân tích mạch điện bằng phép tính toán tử.

3.3. Mạch dao động đơn.

3.4. Chế độ xác lập điều hòa trong mạch dao động đơn.

3.5. Một số dạng thường gặp của mạch dao động đơn song song.

3.6. Các mạch R-L và R-C.

3.7. Công suất trong các mạch làm việc với nguồn tác động điều hòa.

PHẦN 4. Đồ thị Bode và bốn cực tuyến tính tương hỗ

4.1. Biểu diễn hàm mạch trong miền tần số phức, đồ thị Bode.

4.2. Các đồ thị Bode thành phần cơ bản.

4.3. Khái niệm về mạng bốn cực, bốn cực tuyến tính, bốn cực tương hỗ.

4.4. Các hệ phương trình đặc tính của mạng bốn cực.

4.5. Ghép nối các mạng bốn cực.

4.6. Mạng bốn cực đối xứng - Định lý Bartlett - Brune.

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Phương Xuân Nhàn và Hồ Anh Túy, Lý thuyết mạch (2 tập), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

2. Đỗ Huy Giác và Nguyễn Văn Tách, Lý thuyết mạch - Tín hiệu (2 tập), NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

3. Đỗ Huy Giác, Bài tập lý thuyết mạch, NXB Khoa học và Kỹ thuật, Hà Nội, 2003.

D. ĐỀ THI TƯƠNG ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với phần 1 trong đề cương.

Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với phần 2 trong đề cương.

Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với phần 3 trong đề cương.

Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với phần 4 trong đề cương.