Friday, Oct 07th

Sinh thái học môi trường

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN: Sinh thái học môi trường

 

Chương 1. Môi trường và các nhân tố sinh thái

1. Mở đầu

1.1. Phạm vi của sinh thái

1.2. Đối tượng nghiên cứu của sinh thái học

1.3. Sinh thái học - mối quan hệ sinh thái học với các khoa học khác

1.4. Lược sử phát triển sinh thái học.

1.5. Ý nghĩa và vai trò của sinh thái học

2. Khái niệm và chức năng của môi trường.

3. Các nhân tố sinh thái

4. Một số quy luật cơ bản của sinh thái học.

Chương 2. Quần thể, quần xã và hệ sinh thái

2.1. Quần thể sinh vật

2.1.1. Khái niệm

2.1.2. Các đặc trưng của quần thể

2.1.3. Động học quần thể

2.2. Quần xã sinh vật

2.2.1. Khái niệm

2.2.2. Các đặc trưng của quần xã

2.2.3. Các mối quan hệ trong quần xã

2.3. Hệ sinh thái

2.3.1. Khái niệm

2.3.2. Cấu trúc hệ sinh thái

2.3.3. Sự phát triển và tiến hóa của hệ sinh thái

Chương 3. Chu trình vật chất và dòng năng lượng trong hệ sinh thái

3.1. Các chu trình vật chất trong hệ sinh thái

3.1.1. Chu trình các bon

3.1.2. Chu trình nước

3.1.3. Chu trình ni tơ

3.1.4. Chu trình phốt pho

3.1.5. Chu trình lưu huỳnh

3.1.6. Chu trình các nguyên tố thứ yếu

3.2. Dòng năng lượng trong hệ sinh thái

3.2.1. Năng suất sinh thái

3.2.2. Chuổi và lưới thức ăn

3.2.3. Dòng năng lượng

 

Chương 4. Một số hệ sinh thái điển hình và các vấn đề môi trường liên quan đến hệ sinh thái

4.1. Các qui luật phân chia sinh đới

4.2. Hệ sinh thái trên cạn

4.3. Hệ sinh thái nước ngọt và đất ngập nước

4.4. Hệ sinh thái biển và ven biển

4.5. Hệ sinh sinh thái đô thị

4.6. Suy thoái đa dạng sinh học

4.7. Ô nhiễm môi trường

4.8. Biến đổi khí hậu

4.9. Gia tăng dân số

 

Học liệu bắt buộc

Vũ Trung Tạng. Cơ sở sinh thái học. NXB Giáo dục, HN, 2000.

 

ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): Ứng với Chương 1 trong đề cương

2. Câu 2 (2,5 điểm): Ứng với Chương 2 trong đề cương

3. Câu 3 (2,5 điểm): Ứng với Chương 3 trong đề cương

4. Câu 4 (2,5 điểm): Ứng với Chương 4 trong đề cương

Tổng: 10 điểm – Thời gian làm bài 180 phút.