Friday, Oct 07th

Trang chủ Giới thiệu

Giới thiệu

  • PDF.

1. Chức năng:

Ban Đào tạo có chức năng tham mưu giúp Giám đốc Đại học Huế trong công tác quản lý điều hành các hoạt động đào tạo trong toàn Đại học Huế.

2. Nhiệm vụ:

1. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch, chỉ tiêu tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh sau đại học hàng năm của Đại học Huế theo sự hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Quản lý kế hoạch, chương trình khung, giáo trình, đội ngũ cán bộ giảng dạy, học viên cao học và nghiên cứu sinh thuộc các đơn vị trong Đại học Huế.

3. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức bảo vệ luận án cho nghiên cứu sinh; thẩm định kết quả đào tạo sau đại học, hoàn tất các thủ tục để ra quyết định công nhận và cấp bằng thạc sĩ, tiến sĩ và các chứng chỉ sau đại học.

4. Chủ trì làm đầu mối đề xuất mở các chuyên ngành đào tạo mới trình độ thạc sĩ, tiến sĩ do các cơ sở đào tạo đề nghị.

5. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các khóa, lớp bồi dưỡng sau đại học theo nhu cầu xã hội; đề xuất liên kết đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.

6. Phối hợp với Ban Tổ chức - Nhân sự xét duyệt hồ sơ cán bộ, viên chức của Đại học Huế đi thực tập, đào tạo sau đại học ở nước ngoài.

3. Cơ cấu tổ chức:

Ban Đào tạo Sau đại học có 02 tổ công tác:

1. Tổ Quản lý Đại học,

2. Tổ Quản lý Sau đại học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 10:14