Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Cao học Đề cương môn thi

Đề cương các môn thi tuyển sinh cao học

  • PDF.

Ghi chú: Nhấn vào Môn thi để xem đề cương chi tiết; Đối với Môn thi Ngoại ngữ: Thí sinh chọn một trong các ngoại ngữ sau: Tiếng Anh, Tiếng Pháp, Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật.

TT Tên chuyên ngành Đơn vị
đào tạo
Môn thi Cơ sở ngành
(Cơ bản)
Môn thi Chủ chốt
(Cơ sở)
Môn thi
Ngoại ngữ
1 Giáo dục học Trường ĐHSP Giáo dục học Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường Ngoại ngữ
2 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Văn - tiếng Việt Trường ĐHSP Lý luận văn học Lịch sử văn học Việt Nam Ngoại ngữ
3 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Lịch sử Trường ĐHSP Lịch sử thế giới Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
4 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý Trường ĐHNN Địa lý tự nhiên Địa lý kinh tế - xã hội Ngoại ngữ
5 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Trường ĐHNN Thực hành tiếng Anh Phương pháp giảng dạy tiếng Anh Ngoại ngữ
6 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Pháp Trường ĐHSP Thực hành tiếng Pháp Phương pháp giảng dạy tiếng Pháp Ngoại ngữ
7 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Toán Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
8 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường ĐHSP Toán cao cấp Vật lý lý thuyết Ngoại ngữ
9 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hoá học Trường ĐHSP Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Cơ sở lý thuyết hóa học Ngoại ngữ
10 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học Trường ĐHSP Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
11 Quản lý giáo dục Trường ĐHSP Giáo dục học Khoa học quản lý Ngoại ngữ
12 Lý luận văn học Trường ĐHSP và ĐHKH Lý luận văn học Lịch sử văn học Việt Nam Ngoại ngữ
13 Văn học Việt Nam Trường ĐHSP và ĐHKH Lý luận văn học Lịch sử văn học Việt Nam Ngoại ngữ
14 Ngôn ngữ Pháp Trường ĐHNN Thực hành tiếng Pháp Lý thuyết tiếng Pháp Ngoại ngữ
15 Ngôn ngữ học Trường ĐHKH Cơ sở ngôn ngữ học Việt ngữ học Ngoại ngữ
16 Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu Trường ĐHNN Tiếng Việt thực hành Ngôn ngữ học đối chiếu Ngoại ngữ thứ 2
17 Văn học nước ngoài Trường ĐHSP Lý luận văn học Lịch sử văn học Việt Nam Ngoại ngữ
18 Triết học Trường ĐHKH Triết học Lịch sử triết học Ngoại ngữ
19 Lịch sử thế giới Trường ĐHSP và ĐHKH Lịch sử thế giới Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
20 Lịch sử Việt Nam Trường ĐHSP và ĐHKH Lịch sử thế giới Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
21 Dân tộc học Trường ĐHKH Lịch sử thế giới Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
22 Tâm lý học Trường ĐHSP Triết học Tâm lý học đại cương Ngoại ngữ
23 Địa lý học Trường ĐHSP Địa lý tự nhiên Địa lý kinh tế - xã hội Ngoại ngữ
24 Địa lý tự nhiên Trường ĐHSP Địa lý tự nhiên Địa lý kinh tế - xã hội Ngoại ngữ
25 Quản trị kinh doanh Trường ĐHKT Kinh tế vi mô Quản trị học Ngoại ngữ
26 Quản lý kinh tế Trường ĐHKT Kinh tế vi mô Quản trị học Ngoại ngữ
27 Kinh tế nông nghiệp Trường ĐHKT Kinh tế vi mô Quản trị học Ngoại ngữ
28 Kinh tế chính trị Trường ĐHKT Kinh tế vi mô Kinh tế chính trị Ngoại ngữ
29 Luật kinh tế Trường ĐH Luật Lý luận Nhà nước và Pháp luật Luật thương mại Ngoại ngữ
30 Động vật học Trường ĐHSP và ĐHKH Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
31 Thực vật học Trường ĐHSP Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
32 Sinh học thực nghiệm Trường ĐHKH Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
33 Sinh thái học Trường ĐHKH Toán thống kê sinh học Sinh học cơ sở Ngoại ngữ
34 Công nghệ sinh học Trường ĐHKH Toán thống kê sinh học Nhập môn công nghệ sinh học Ngoại ngữ
35 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường ĐHSP Toán cao cấp Vật lý lý thuyết Ngoại ngữ
36 Vật lý chất rắn Trường ĐHKH Toán cao cấp Vật lý lý thuyết Ngoại ngữ
37 Quang học Trường ĐHKH Toán cao cấp Vật lý lý thuyết Ngoại ngữ
38 Hoá vô cơ Trường ĐHSP và ĐHKH Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Cơ sở lý thuyết hóa học Ngoại ngữ
39 Hoá hữu cơ Trường ĐHSP và ĐHKH Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Cơ sở lý thuyết hóa học Ngoại ngữ
40 Hoá phân tích Trường ĐHSP và ĐHKH Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Cơ sở lý thuyết hóa học Ngoại ngữ
41 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường ĐHSP và ĐHKH Cấu tạo nguyên tử và liên kết hoá học Cơ sở lý thuyết hóa học Ngoại ngữ
42 Địa chất học Trường ĐHKH Toán cao cấp Địa chất đại cương Ngoại ngữ
43 Địa lý tài nguyên và môi trường Trường ĐHKH Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Cơ sở khoa học môi trường Ngoại ngữ
44 Khoa học môi trường Trường ĐHKH Toán cao cấp Sinh thái học môi trường Ngoại ngữ
45 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường ĐHKH Sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường Cơ sở khoa học môi trường Ngoại ngữ
46 Toán giải tích Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
47 Đại số và lý thuyết số Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
48 Hình học và tôpô Trường ĐHSP Giải tích Đại số Ngoại ngữ
49 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Trường ĐHKH Giải tích Đại số Ngoại ngữ
50 Toán ứng dụng Trường ĐHKH Giải tích Đại số Ngoại ngữ
51 Khoa học máy tính Trường ĐHKH Toán rời rạc Ngôn ngữ lập trình Ngoại ngữ
52 Kỹ thuật cơ khí Trường ĐHNL Toán cao cấp Sức bền vật liệu Ngoại ngữ
53 Công nghệ thực phẩm Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Hoá sinh thực phẩm Ngoại ngữ
54 Chăn nuôi Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý gia súc Ngoại ngữ
55 Khoa học cây trồng Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý cây trồng Ngoại ngữ
56 Bảo vệ thực vật Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý cây trồng Ngoại ngữ
57 Phát triển nông thôn Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Phương pháp nghiên cứu nông thôn Ngoại ngữ
58 Lâm học Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh thái và lâm sinh Ngoại ngữ
59 Nuôi trồng thuỷ sản Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý động vật thủy sản và sinh thái thuỷ sinh Ngoại ngữ
60 Thú y Trường ĐHNL Toán thống kê sinh học Sinh lý gia súc Ngoại ngữ
61 Quản lý đất đai Trường ĐHNL Trắc địa Quy hoạch sử dụng đất Ngoại ngữ
62 Khoa học y sinh Trường ĐHYD Sinh lý học Hóa sinh y học Ngoại ngữ
63 Ngoại khoa Trường ĐHYD Giải phẫu Ngoại khoa Ngoại ngữ
64 Sản phụ khoa Trường ĐHYD Giải phẫu Sản phụ khoa Ngoại ngữ
65 Nhi khoa Trường ĐHYD Sinh lý học Nhi khoa Ngoại ngữ
66 Nội khoa Trường ĐHYD Sinh lý học Nội khoa Ngoại ngữ
67 Điều dưỡng Trường ĐHYD Sinh lý học Điều dưỡng Ngoại ngữ
68 Tai Mũi Họng Trường ĐHYD Giải phẫu Tai Mũi Họng Ngoại ngữ
69 Điện quang và y học hạt nhân Trường ĐHYD Giải phẫu Chẩn đoán hình ảnh Ngoại ngữ
70 Y tế công cộng Trường ĐHYD Toán thống kê sinh học Tổ chức y tế Ngoại ngữ
71 Răng Hàm Mặt Trường ĐHYD Giải phẫu Răng Hàm Mặt Ngoại ngữ
72 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Khoa Du lịch Kinh tế vĩ mô Quản trị du lịch Ngoại ngữ
73 Kiến trúc Trường ĐHKH Hình học họa hình Lịch sử kiến trúc Ngoại ngữ
74 Kỹ thuật địa chất Trường ĐHKH Cơ sở địa chất Địa chất công trình Ngoại ngữ
75 Y học cổ truyền
Trường ĐHYD Sinh lý học Y học cổ truyền Ngoại ngữ
76 Dược lý - Dược lâm sàng
Trường ĐHYD Hóa phân tích Dược lý - Dược lâm sàng Ngoại ngữ
77 Quản lý bệnh viện
Trường ĐHYD Toán thống kê sinh học Tổ chức y tế Ngoại ngữ
78 Hệ thống thông tin
Trường ĐHSP Cơ sở dữ liệu Ngôn ngữ lập trình Ngoại ngữ
79 Công tác xã hội
Trường ĐHKH Triết học Công tác xã hội Ngoại ngữ
80 Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Trường ĐH Luật Lý luận Nhà nước và Pháp luật Luật hành chính Ngoại ngữ
81 Gây mê hồi sức
Trường ĐHYD Sinh lý học Gây mê hồi sức Ngoại ngữ
82 Quản lý văn hoá
Trường ĐHKH Cơ sở văn hoá Việt Nam Lịch sử Việt Nam Ngoại ngữ
83 Ngôn ngữ Anh
Trường ĐHNN Thực hành tiếng Anh Lý thuyết Tiếng Anh Ngoại ngữ
84 Ngôn ngữ Trung Quốc
Trường ĐHNN Thực hành tiếng Trung Quốc Lý thuyết Tiếng Trung Quốc Ngoại ngữ
85 Quản lý Công nghệ thông tin
Trường ĐHKH Cơ sở dữ liệu Cơ sở máy tính Ngoại ngữ
86 Kỹ thuật điện tử
Trường ĐHKH Lý thuyết mạch Kỹ thuật số - Thông tin số Ngoại ngữ

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 16 Tháng 3 2021 15:39