Friday, Oct 07th

Tuyển sinh Đề cương môn thi tuyển cao học TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN CAO HỌC

MÔN: TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRONG NHÀ TRƯỜNG

A. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:

Người học nắm vững được những vấn đề lý luận cơ bản về tổ chức các hoạt động giáo dục như: mục đích, nguyên tắc, yêu cầu; các phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục; Các nội dung tổ chức hoạt động giáo dục; phối hợp với các lực lượng khi tổ chức hoạt động giáo dục trong nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường

Hình thành và rèn luyện cho người học các kỹ năng cơ bản về tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường. Từ đó, vận dụng vào thực tiễn hoạt động giáo dục tại đơn vị công tác nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục ở các cơ sở giáo dục.

B. NỘI DUNG

Chương 1. Khái quát về hoạt động giáo dục trong nhà trường

1.1. Khái niệm hoạt động giáo dục

1.2. Đặc điểm của hoạt động giáo dục

1.3. Vai trò của hoạt động giáo dục

1.4. Nguyên tắc tổ chức các hoạt động giáo dục

Chương 2. Các hoạt động giáo dục cơ bản trong nhà trường

2.1. Hoạt động giáo dục đạo đức

2.2. Hoạt động giáo dục lao động

2.3. Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao

2.4. Hoạt động xã hội

2.5. Hoạt động sinh hoạt tập thể

2.6. Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp

Chương 3. Phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục trong nhà trường

3.1. Khái niệm phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục

3.2. Các phương pháp tổ chức các hoạt động giáo dục ở nhà trường

3.2.1. Phương pháp thảo luận nhóm

3.2.2. Phương pháp đóng vai

3.2.3. Phương pháp giải quyết vấn đề

3.2.4. Phương pháp tình huống

3.2.5. Phương pháp trò chơi

Chương 4. Phối hợp các lực lượng trong tổ chức các hoạt động giáo dục ở nhà trường

4.1. Các lực lượng giáo dục trong và ngoài nhà trường tham gia tổ chức các hoạt động giáo dục cho học sinh

4.2. Nội dung phối hợp trong tổ chức các hoạt động giáo dục

4.3. Nguyên tắc phối hợp

4.4. Phương pháp, hình thức phối hợp

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

[1]. Hà Nhật Thăng (1998) , Tổ chức hoạt động giáo dục, NXB Giáo dục, Hà Nội.

[2]. Phùng Đình Mẫn (Chủ biên) - Trần Văn Hiếu - Thiều Thị Hường (2005), Tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THPT, NXBGD.

[3]. Trần Văn Hiếu, Thiều Thị Hường, Phương pháp tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB ĐHSP Huế, 2006.

[4]. Bùi Sỹ Tụng (tổng chủ biên), Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, NXB Giáo dục, 2004.

[5]. Nguyễn Ánh Tuyết (2017), Giáo dục mầm non những vấn đề lý luận và thực tiễn, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

[6]. Nguyễn Hữu Hợp (2018), Giáo dục tiểu học, NXB Đại học Sư phạm Hà Nội.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU:

Câu 1(2,5 Điểm): Ứng với chương 1 trong đề cương

Câu 2(2,5 Điểm): Ứng với chương 2 trong đề cương

Câu 3(2,5 Điểm): Ứng với chương 3 trong đề cương

Câu 4(2,5 Điểm): Ứng với chương 4 trong đề cương