Sunday, Sep 26th

Tốt nghiệp Nghiên cứu sinh DS công nhận học vị Danh sách công nhận học vị Tiến sĩ

Danh sách công nhận học vị Tiến sĩ

DANH SÁCH CÔNG NHẬN HỌC VỊ TIẾN SĨ NĂM 2014

STT Họ tên NCS Khoá học Chuyên ngành học Đơn vị đào tạo Gia hạn học tập Ngày bảo vệ cấp ĐHH Quyết định công nhận học vị Tiến sĩ
1 Lương Thị Lệ Hằng 2010 - 2013 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 03/10/2013 0007/QĐ-ĐHH ngày 03/01/2014
2 Nguyễn Đức Cường 2009 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Sư phạm 11/10/2013 0048/QĐ-ĐHH ngày 13/01/2014
3 Nguyễn Thị Kim Anh 2008 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược x 05/11/2013 0234/QĐ-ĐHH ngày 19/02/2014
4 Lê Viết Hùng 2010 - 2014 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 17/03/2014 1345/QĐ-ĐHH ngày 27/06/2014
5 Lê Thanh Huy 2010 - 2013 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 19/12/2013 1483/QĐ-ĐHH ngày 30/07/2014
6 Lê Quang Tiến Dũng 2009 - 2014 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 21/03/2014 1484/QĐ-ĐHH ngày 30/07/2014
7 Lê Thị Hoà 2009 - 2014 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 14/05/2014 1618/QĐ-ĐHH ngày 30/07/2014
8 Trần Xuân Hiệp 2010 - 2014 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 28/02/2014 1670/QĐ-ĐHH ngày 08/09/2014
9 Lê Viết Nho 2009 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 24/06/2014 1795/QĐ-ĐHH ngày 01/10/2014
10 Nguyễn Hoàng Huế 2010 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 15/07/2014 1887/QĐ-ĐHH ngày 17/10/2014
11 Trần Phạm Chí 2009 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 24/06/2014 1902/QĐ-ĐHH ngày 24/10/2014
12 Trần Hữu Trung 2010 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 28/07/2014 1978/QĐ-ĐHH ngày 31/10/2014
13 Võ Triều Khải 2010 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 01/08/2014 1988/QĐ-ĐHH ngày 03/11/2014
14 Hồ Khắc Minh 2009 - 2013 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 01/08/2014 1989/QĐ-ĐHH ngày 03/11/2014