Friday, Oct 07th

Đào tạo Nghiên cứu sinh NCS đang học

NCS đang học

Nghiên cứu sinh đang học tại Đại học Huế trong năm 2014

  • PDF.

 

STT Họ tên NCS Khoá học Chuyên ngành học Đơn vị đào tạo Gia hạn
học tập
NCS
thuộc
đề án
911
Quyết định công nhận NCS Ngày bảo vệ
cấp ĐHH
1 Võ Châu Tuấn 2007 - 2012 Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học x 0093/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 30/07/2007
2 Nguyễn Văn Hoá 2008 - 2012 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
3 Hồ Lê Quỳnh Châu 2008 - 2012 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
4 Bùi Văn Lợi 2008 - 2012 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
5 Hoàng Văn Trường 2008 - 2012 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
6 Mai Đình Điểu 2008 - 2012 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
7 Đặng Ngọc Hùng 2008 - 2012 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
8 Đặng Ngọc Tuấn Anh 2008 - 2012 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược x 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
9 Nguyễn Thị ái Thuỷ 2008 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược x 0157/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/09/2008
10 Dương Quang Hiệp 2009 - 2014 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học x 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
11 Nguyễn Thị Vĩnh Linh 2009 - 2014 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học x 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
12 Ngô Đức Lập 2009 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009 21/01/2014
13 Phạm Thị Thanh Mai 2009 - 2012 Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
14 Lê Quang Tiến Dũng 2009 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
15 Lê Thị Hoà 2009 - 2012 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
16 Hồ Thắng 2009 - 2013 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
17 Đinh Văn Dũng 2009 - 2013 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
18 Phan Thị Hạnh 2009 - 2012 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
19 Hồ Khắc Minh 2009 - 2013 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
20 Trương Hữu Đẳng 2009 - 2014 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
21 Nguyễn Như 2009 - 2014 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường Đại học Sư phạm x 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
22 Nguyễn Lê Mỹ Linh 2009 - 2014 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Sư phạm x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
23 Trần Đỗ Minh Châu 2009 - 2014 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
24 Lê Quốc Phong 2009 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
25 Nguyễn Ngọc Sơn 2009 - 2012 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
26 Trần Phạm Chí 2009 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
27 Trần Bảo Nghi 2009 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
28 Lê Viết Nho 2009 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
29 Trần Thị Trúc Linh 2009 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
30 Nguyễn Hoàng Thanh Vân 2009 - 2013 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược x 0065/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2009
31 Đinh Đạo 2009 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
32 Hoàng 2009 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược x 0161/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 09/10/2009
33 Trần Xuân Hiệp 2010 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010 28/02/2014
34 Nguyễn Hoàng Huế 2010 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0077/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2010
35 Lê Viết Hùng 2010 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
36 Trần Hữu Trung 2010 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
37 Nguyễn Ngọc Trác 2010 - 2014 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
38 Võ Triều Khải 2010 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
39 Lê Thị Lành 2010 - 2014 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
40 Trần Thị Thu Phương 2010 - 2014 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
41 Hồ Nguyễn Quang Đồng 2010 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
42 Lê Văn Thu 2010 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
43 Trần Thị Hoài 2010 - 2013 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0077/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2010
44 Phạm Tấn Nhã 2010 - 2013 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
45 Kimsan Sophorn 2010 - 2013 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 0238/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
46 Nguyễn Cẩm Long 2010 - 2014 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
47 Nguyễn Tiến Long 2010 - 2014 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
48 Nguyễn Xuân Sinh 2010 - 2014 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm x 0077/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2010
49 Đặng Thị Quỳnh Lan 2010 - 2014 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Sư phạm x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
50 Phạm Thị Cúc 2010 - 2013 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
51 Lê Hoàng Mai 2010 - 2013 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
52 Nguyễn Quang Bộ 2010 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
53 Phan Đình Tuấn Dũng 2010 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
54 Đặng Văn Thởi 2010 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
55 Lê Bá Minh Du 2010 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược x 0077/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2010
56 Nguyễn Tiến Đức 2010 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
57 Hoàng Trọng Hanh 2010 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
58 Trần Văn Thi 2010 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
59 Tô Hưng Thuỵ 2010 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược x 0077/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2010
60 Phạm Quang Tuấn 2010 - 2013 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
61 Châu Mỹ Chi 2010 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
62 Võ Minh Phương 2010 - 2013 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 0077/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 28/04/2010
63 Phan Ngọc Tam 2010 - 2014 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược x 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
64 Cái Phúc Thắng 2010 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0239/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 26/11/2010
65 Nguyễn Quang Hưng 2011 - 2014 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
66 Nguyễn Thành Khánh 2011 - 2014 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
67 Nguyễn Hữu Lễ 2011 - 2014 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
68 Hồ Văn Quốc 2011 - 2014 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
69 Trần Nhật Thu 2011 - 2014 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
70 Đỗ Thị Xuân Dung 2011 - 2014 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
71 Nguyễn Thị Thu 2011 - 2014 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
72 Hoàng Thị Anh Đào 2011 - 2015 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
73 Phan Thị Anh Thư 2011 - 2015 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
74 Lê Tiến Công 2011 - 2014 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
75 Nguyễn Hữu Thuần Anh 2011 - 2014 Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
76 Lê Đại Vương 2011 - 2014 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
77 Đặng Xuân Dự 2011 - 2014 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
78 Nguyễn Hoàng 2011 - 2014 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
79 Trần Thanh Lương 2011 - 2014 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
80 Hoàng Nguyễn Tuấn Minh 2011 - 2014 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
81 Phan Thị Ngà 2011 - 2014 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
82 Nguyễn Việt Anh 2011 - 2016 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
83 Lê Văn Dũng 2011 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
84 Nguyễn Lê Hiệp 2011 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
85 Nguyễn Thanh Hùng 2011 - 2016 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
86 Trần Tự Lực 2011 - 2015 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
87 Lê Thị Minh 2011 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
88 Trần Viết Nguyên 2011 - 2016 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
89 Hồ Thắng 2011 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
90 Nguyễn Việt Thiên 2011 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
91 Phạm Thị Thanh Xuân 2011 - 2014 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
92 Trần Văn Mạnh 2011 - 2014 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
93 Nguyễn Văn Minh 2011 - 2014 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
94 Nguyễn Hoàng Anh 2011 - 2014 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
95 Đỗ Khoa Thuý Kha 2011 - 2014 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
96 Trần Thuý Hiền 2011 - 2015 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
97 Trần Thị Lan 2011 - 2015 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
98 Mai Xuân Toàn 2011 - 2014 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
99 Đặng Hữu Định 2011 - 2015 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường Đại học Sư phạm x 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
100 Nguyễn Thị Xuân Hoài 2011 - 2014 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường Đại học Sư phạm 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
101 Võ Văn Minh 2011 - 2014 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
102 Lương Thị Minh Thuỷ 2011 - 2015 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
103 Phạm Minh Đức 2011 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
104 Hồ Văn Linh 2011 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
105 Nguyễn Đoàn Văn Phú 2011 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
106 Hoàng Trọng Nhật Phương 2011 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
107 Trương Vĩnh Quý 2011 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
108 Nguyễn Tải 2011 - 2014 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
109 Lê Việt Hùng 2011 - 2014 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
110 Lâm Đức Tâm 2011 - 2014 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
111 Nguyễn Đình Phương Thảo 2011 - 2014 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
112 Nguyễn Quốc Tuấn 2011 - 2014 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
113 Nguyễn Thị Diễm 2011 - 2015 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
114 Nguyễn Tất Dũng 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
115 Nguyễn Hữu Trâm Em 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
116 Đoàn Đức Hoàng 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
117 Ngô Minh Hùng 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
118 Hoàng Văn Quý 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
119 Trần Kim Sơn 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
120 Lê Văn Tâm 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
121 Nguyễn Minh Tâm 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
122 Đoàn Chí Thắng 2011 - 2014 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
123 Huỳnh Hiếu Tâm 2011 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
124 Nguyễn Anh Tuyến 2011 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
125 Trương Đình 2011 - 2014 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
126 Phan Thanh Bính 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
127 Ngô Dũng 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
128 Lưu Ngọc Giang 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
129 Nguyễn Trung Huy 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
130 Trần Đặng Đăng Khoa 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
131 Nguyễn Thị Thu Mai 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
132 Nguyễn Trọng Nghĩa 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
133 Nguyễn Thị Bạch Oanh 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
134 Trần Bùi Hoài Vọng 2011 - 2014 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
135 Hoàng Trọng ái Quốc 2011 - 2014 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
136 Nguyễn Văn Tuấn 2011 - 2014 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
137 Thái Quang Hùng 2011 - 2014 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
138 Hoàng Hữu Khôi 2011 - 2014 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 1119/QĐ-ĐHH ngày 06/05/2011
139 Hồ Thanh Phong 2011 - 2014 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
140 Nguyễn Minh Quân 2011 - 2014 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
141 Trần Tấn Tài 2011 - 2014 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
142 Trần Thị Cẩm 2011 - 2014 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 3632/QĐ-ĐHH ngày 13/12/2011
143 Nguyễn Thị Chính 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
144 Nguyễn Hồng Dũng 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
145 Nguyễn Tiến Dũng 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
146 Lê Thị Thúy Hằng 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
147 Nguyễn Quang Huy 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
148 Nguyễn Thị Quỳnh Hương 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
149 Nguyễn Thị Ngân 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
150 Võ Như Ngọc 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
151 Bùi Tiến Sỹ 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
152 Lê Thị Thu Trang 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
153 Văn Thị Phương Trang 2012 - 2015 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
154 Phạm Thị 2012 - 2015 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
155 Nguyễn Thị Mai Hoa 2012 - 2016 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học x 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
156 Lê Lâm Thi 2012 - 2016 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học x 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
157 Lê Thị Thanh Xuân 2012 - 2016 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
158 Lê Nam Trung Hiếu 2012 - 2016 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
159 Nguyễn Kiều Hưng 2012 - 2016 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
160 Nguyễn Hoàng Linh 2012 - 2015 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
161 Nguyễn Duy Phương 2012 - 2016 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
162 Huỳnh Thị Anh Vân 2012 - 2015 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
163 Nguyễn Thanh Giang 2012 - 2015 Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
164 Phạm Nguyễn Thùy Trang 2012 - 2015 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
165 Đặng Anh Tuấn 2012 - 2015 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
166 Võ Thị Thanh Châu 2012 - 2015 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
167 Nguyễn Nho Dũng 2012 - 2015 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
168 Nguyễn Thành Được 2012 - 2015 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
169 Phan Tứ Quý 2012 - 2015 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
170 Trần Minh Bảo 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
171 Nguyễn Viết Chánh 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
172 Nguyễn Đức Hiển 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
173 Lê Văn Tường Lân 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
174 Nguyễn Hồng Quốc 2012 - 2016 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
175 Nguyễn Kim Quốc 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
176 Văn Thế Thành 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
177 Nguyễn Văn Trung 2012 - 2015 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
178 Lê Văn Bính 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
179 Tôn Anh Dũng 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
180 Đặng Trung Kiên 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
181 Nguyễn Quang Minh 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
182 Tôn Thị Nga 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
183 Nguyễn Đức Quân 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
184 Lê Thị Phương Thảo 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
185 Lê Quang Toàn 2012 - 2015 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
186 Nguyễn Trí Lạc 2012 - 2015 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
187 Nguyễn Đình Phúc 2012 - 2015 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
188 Nguyễn Thị Hải Yến 2012 - 2015 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế x 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
189 Lê Đức Thạo 2012 - 2015 Chăn nuôi Trường Đại học Nông Lâm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
190 Lã Thị Thu Hằng 2012 - 2015 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
191 Lê Công Nam 2012 - 2015 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
192 Trần Thị Xuân Phương 2012 - 2015 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
193 Trịnh Thị Sen 2012 - 2015 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
194 Hoàng Bích Thuỷ 2012 - 2015 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
195 Huỳnh Đình Dũng 2012 - 2015 Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
196 Vũ Trung Kiên 2012 - 2015 Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
197 Lê Văn Long 2012 - 2015 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
198 Nguyễn Viết Thanh Minh 2012 - 2015 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
199 Đỗ Văn Năng 2012 - 2015 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
200 Quách Nguyễn Bảo Nguyên 2012 - 2015 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
201 Nguyễn Hồng Nhung 2012 - 2015 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
202 Lê Thị Cẩm 2012 - 2015 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
203 Nguyễn Thị Thanh Huyền 2012 - 2015 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
204 Đỗ Mạnh Hùng 2012 - 2015 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
205 Dương Đức Lợi 2012 - 2016 Động vật học Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
206 Biện Văn Quyền 2012 - 2015 Động vật học Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
207 Lê Thị Thanh 2012 - 2015 Động vật học Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
208 Nguyễn Văn Thiện 2012 - 2015 Động vật học Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
209 Nguyễn Duy Thuận 2012 - 2016 Động vật học Trường Đại học Sư phạm 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
210 Nguyễn Khoa Hiền 2012 - 2015 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Sư phạm 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
211 Phan Thế Hải 2012 - 2015 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm x 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
212 Phan Hồng Tín 2012 - 2016 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
213 Phan Cảnh Duy 2012 - 2015 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
214 Dương Xuân Lộc 2012 - 2015 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
215 Nguyễn Hữu Trí 2012 - 2015 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
216 Phạm Trung Vỹ 2012 - 2015 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
217 Nguyễn Thanh Xuân 2012 - 2015 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
218 Nguyễn Văn Cầu 2012 - 2016 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
219 Trương Thị Linh Giang 2012 - 2015 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược x 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
220 Nguyễn Mạnh Hoan 2012 - 2016 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
221 Trần Mạnh Linh 2012 - 2015 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
222 Hoàng Hải Bình 2012 - 2015 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
223 Mười 2012 - 2015 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
224 Phạm Ngọc Doanh 2012 - 2015 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
225 Đặng Ngọc Quý Huệ 2012 - 2015 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
226 Trần Thị Khánh Tường 2012 - 2015 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
227 Đặng Anh Đào 2012 - 2015 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
228 Nguyễn Văn Vy Hậu 2012 - 2015 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
229 Hoàng Thị Lan Hương 2012 - 2016 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
230 Trần Minh Triết 2012 - 2016 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
231 Võ Thanh Hùng 2012 - 2016 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược 870/QĐ-ĐHH-SĐH ngày 10/05/2012
232 Trần Minh Hoà 2012 - 2015 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
233 Phan Trung Thuấn 2012 - 2015 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 2149/QĐ-ĐHH ngày 19/10/2012
234 Phan Thúy Hằng 2013 - 2016 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
235 Huỳnh Thị Thu Hậu 2013 - 2016 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
236 Quảng Văn Ngọc 2013 - 2016 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
237 Nguyễn Thanh Huy 2013 - 2017 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học x 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
238 Võ Minh Phát 2013 - 2016 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
239 Đỗ Thùy Trang 2013 - 2016 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
240 Nguyễn Tuấn Bình 2013 - 2016 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
241 Trần Thị Quế Châu 2013 - 2017 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
242 Nguyễn Thị Thu Hiền 2013 - 2017 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
243 Võ Thị Kim Thảo 2013 - 2017 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
244 Đoàn Minh Triết 2013 - 2017 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
245 Lê Thị An Hoà 2013 - 2016 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
246 Lê Xuân Thông 2013 - 2016 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
247 Nguyễn Hữu Nhân 2013 - 2016 Sinh lý học thực vật Trường Đại học Khoa học x 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
248 Đỗ Phương Anh 2013 - 2017 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
249 Nguyễn Trùng Dương 2013 - 2016 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
250 Dương Viết Hùng 2013 - 2017 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
251 Nông Thị Hồng Duyên 2013 - 2016 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
252 Nguyễn Thị Thu Hương 2013 - 2016 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học x 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
253 Bùi Hải Đăng Sơn 2013 - 2016 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
254 Mai Thị Thanh 2013 - 2016 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học x 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
255 Nguyễn Minh Thông 2013 - 2016 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
256 Bùi Thị Phương Thuý 2013 - 2016 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
257 Lê Thị Thanh Tuyền 2013 - 2017 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
258 Ngô Sỹ Ngọc 2013 - 2016 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
259 Huỳnh Nhứt Phát 2013 - 2016 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
260 Trần Đình Toàn 2013 - 2016 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
261 Nguyễn Thị Kim Ánh 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
262 Lê Thị Thế Bửu 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
263 Đặng Đình Đức 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
264 Nguyễn Thanh Khanh 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
265 Nguyễn Lê Kiều Quang 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
266 Trương Đình Thái 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
267 Trần Thị Uyên Thi 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
268 Nguyễn Xuân Thuỷ 2013 - 2016 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
269 Nguyễn Minh An 2013 - 2016 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
270 Trần Đăng Huy 2013 - 2016 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
271 Lê Văn Hùng 2013 - 2016 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
272 Trần Thị Hoàng Đông 2013 - 2016 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm x 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
273 Nguyễn Xuân Kỳ 2013 - 2016 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
274 Dương Thanh Ngọc 2013 - 2016 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
275 Trần Văn 2013 - 2016 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
276 Đặng Thành Nhân 2013 - 2016 Lâm sinh Trường Đại học Nông Lâm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
277 Nguyễn Văn Bình 2013 - 2016 Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
278 Nguyễn Thị Hải 2013 - 2016 Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
279 Hoàng Ngọc Văn 2013 - 2016 Quản lý đất đai Trường Đại học Nông Lâm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
280 Võ Thị Thanh Diệp 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
281 Hồ Thị Quỳnh Như 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
282 Trần Thị Thanh Thương 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
283 Nguyễn Văn Tuấn 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Tiếng Anh Trường Đại học Ngoại ngữ 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
284 Trần Thị Ngọc Ánh 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
285 Nguyễn Kim Đào 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
286 Lê Đình Hiếu 2013 - 2016 Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Vật lý Trường Đại học Sư phạm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
287 Hồ Hải Hưng 2013 - 2016 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
288 Dương Thanh Mừng 2013 - 2017 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
289 Nguyễn Minh Phương 2013 - 2016 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Sư phạm 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
290 Đặng Đức Tuệ 2013 - 2016 Động vật học Trường Đại học Sư phạm 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
291 Trần Nam Sinh 2013 - 2016 Đại số và lý thuyết số Trường Đại học Sư phạm 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
292 Trần Viết Hùng 2013 - 2016 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
293 Trần Ngọc Thông 2013 - 2016 Ngoại tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
294 Nguyễn Gia Định 2013 - 2017 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
295 Phan Long Nhơn 2013 - 2017 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
296 Giao Thị Thoa 2013 - 2016 Nội tim mạch Trường Đại học Y Dược 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
297 Trần Nguyễn ái Thanh 2013 - 2016 Nội tiêu hoá Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
298 Trần Văn Đức 2013 - 2016 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
299 Cao Thanh Ngọc 2013 - 2017 Nội tiết Trường Đại học Y Dược 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
300 Ngô Thị Khánh Trang 2013 - 2016 Nội thận - tiết niệu Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
301 Lê Xuân Huy 2013 - 2016 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
302 Nguyễn Văn Hùng 2013 - 2017 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
303 Đặng Oanh 2013 - 2016 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0713/QĐ-ĐHH ngày 02/05/2013
304 Trần Duy Tạo 2013 - 2016 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013
305 Hoàng Thị Bạch Yến 2013 - 2016 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược x 1813/QĐ-ĐHH ngày 09/10/2013

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 26 Tháng 2 2014 08:15