Friday, Oct 07th

Tốt nghiệp Cao học Quyết định tốt nghiệp

Quyết định tốt nghiệp Cao học

Danh sách công nhận tốt nghiệp cao hoc

DANH SÁCH CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP CAO HỌC NĂM 2014

 

STT Họ tên HV Khoá học Chuyên ngành học Cơ sở
giáo dục
Gia hạn học tập Quyết định công nhận tốt nghiệp
1 Phạm Thị Giang 2011 - 2013 Lý luận văn học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
2 Tạ Thị Dung 2011 - 2013 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
3 Hồ Thị Quỳnh Lâm 2011 - 2013 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
4 Nguyễn ánh Vân 2011 - 2013 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
5 Võ Thị Yến 2011 - 2013 Văn học Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
6 Trần Thị Thuỳ Dương 2011 - 2013 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
7 Phan Thanh Hùng 2011 - 2013 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
8 Đoàn Thị Quý Ngọc 2010 - 2013 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
9 Nguyễn Đình Trương Nguyễn 2011 - 2013 Ngôn ngữ học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
10 Lê Mùa Chiêm 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
11 Trần Hoàng Đợi 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
12 Hoàng Thị Hằng 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
13 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
14 Nguyễn Thị Thu Hằng 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
15 Nguyễn Thị Hiệp 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
16 Lê Thị Hải Hồng 2010 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
17 Võ Thị Thu Hồng 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
18 Nguyễn Khoa Huy 2010 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
19 Nguyễn Thị Hương 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
20 Võ Hoàng Liên 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
21 Nguyễn Thị Long 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
22 Nguyễn Thị Ngân 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
23 Lê Thị Như Quỳnh 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
24 Lầu Văn Thanh 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
25 Nguyễn Thị Thuỳ 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
26 Trần Thị Thuỳ 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
27 Trương Khắc Trà 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
28 Ngô Quang Tuệ 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
29 Nguyễn Thị Hồng Vân 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
30 Trịnh Thị Thuỳ Vân 2011 - 2013 Triết học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
31 Lương Thị Thanh Bình 2011 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
32 Đỗ Đức Nghĩa 2011 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
33 Vũ Thị Thu Trang 2011 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
34 Phan Văn Tuấn 2011 - 2013 Lịch sử thế giới Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
35 Quản Bá Chính 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
36 Nguyễn Xuân Minh Duy 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
37 Võ Thị Thuỳ Dương 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
38 Hồ Thị Minh 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
39 Trần Đình Hoà 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
40 Trần Đoàn Minh Hoàng 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
41 Nguyễn Thị Hường 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
42 Trương Thị Quỳnh Nga 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
43 Nguyễn Hải Như 2011 - 2013 Lịch sử Việt Nam Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
44 Lê Văn 2011 - 2013 Dân tộc học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
45 Nguyễn Thăng Long 2011 - 2013 Dân tộc học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
46 Nguyễn Thị Hoài Thanh 2011 - 2013 Dân tộc học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
47 Lê Thị Thế 2011 - 2013 Dân tộc học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
48 Mai Thế Hùng Anh 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
49 Đoàn Quang Bảo 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
50 Hoàng Thanh 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
51 Lê Thanh Hải 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
52 Nguyễn Thị Diệu Hạnh 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
53 Trần Thị Mỹ Hằng 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
54 Nguyễn Thị Hường 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
55 Lê Thế Lương 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
56 Hoàng Anh Tố Mai 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
57 Lê Thị Miên Ngọc 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
58 Võ Thị Thanh Nhàn 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
59 Phạm Thị Thanh Phượng 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
60 Lưu Thị Như Quỳnh 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
61 Nguyễn Thị Khánh Quỳnh 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
62 Thái Lê Sơn 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
63 Đoàn Thị Tám 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
64 Huỳnh Ngọc Thành 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
65 Trương Thị Thoa 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
66 Lã Thị Thuỳ 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
67 Phan Thị Thanh Thuỷ 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
68 Nguyễn Hạnh Trinh 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
69 Nguyễn Hồng Vân 2011 - 2013 Sinh học thực nghiệm Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
70 Lê Thanh 2011 - 2013 Sinh thái học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
71 Phan Văn Hiếu 2011 - 2013 Sinh thái học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
72 Lê Thị Thu Nga 2011 - 2013 Sinh thái học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
73 Vũ Thị Thanh Tâm 2010 - 2013 Sinh thái học Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
74 Nguyễn Khắc Thảo 2011 - 2013 Sinh thái học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
75 Phan Thị 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
76 Nguyễn Thị Hương Bình 2010 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
77 Nguyễn Thị Cảnh 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
78 Huỳnh Thị Châu Duyên 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
79 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
80 Hồ Thị Cẩm Giang 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
81 Trần Quang Phú 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
82 Lê Ngọc Phúc 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
83 Trần Thị Thuỳ 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
84 Phạm Thị Hồng Thuý 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
85 Nguyễn Thị Thuỷ Tiên 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
86 Trần Thị Kiều Tiên 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
87 Nguyễn Văn Trung 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
88 Nguyễn Đức Tuấn 2011 - 2013 Công nghệ sinh học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
89 Từ Thị Như Phương 2011 - 2013 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
90 Hồ La Ngọc Trâm 2011 - 2013 Vật lý lý thuyết và vật lý toán Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
91 Võ Thị Hồng Anh 2011 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
92 Hồ Thị Thanh Hoa 2011 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
93 Nguyễn Quang Khánh 2011 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
94 Nguyễn Quang Long 2011 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
95 Nguyễn Viết Phương 2011 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
96 Phạm Thị Thanh Tâm 2011 - 2013 Vật lý chất rắn Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
97 Nguyễn Trần Quỳnh Chi 2010 - 2013 Hoá vô cơ Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
98 Nguyễn Thị ánh Huyền 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
99 Nguyễn Thị Hoài Ly 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
100 Phạm Thị Thảo Ly 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
101 Lê Đình Sinh 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
102 Trương Thị Như Tâm 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
103 Phạm Thị Thanh Thảo 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
104 Cao Nguyễn Diệu Vân 2011 - 2013 Hoá hữu cơ Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
105 Lê Hải ánh 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
106 Nguyễn Thị Bích Hậu 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
107 Hoàng Thị Lệ Hiền 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
108 Nguyễn Thị Diễm Hồng 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
109 Trần Thị Thu Huyền 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
110 Nguyễn Mạnh Hưng 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
111 Trần Thị Ngọc Liễu 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
112 Nguyễn Thị Thu Linh 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
113 Hoàng Thị Kiều Ly 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
114 Trần Nam 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
115 Lê Quang Nguyên 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
116 Phan Thị ánh Nguyệt 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
117 Nguyễn Phạm Thuỳ Nhiên 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
118 Ngô Hoàng Nương 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
119 Lê Gia Thịnh 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
120 Nguyễn Anh Thư 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
121 Phạm Thị Anh Thư 2011 - 2013 Hoá phân tích Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
122 Mai Duy Hiển 2011 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
123 Bùi Quang Thành 2011 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
124 Nguyễn Thị Thu Thảo 2011 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
125 Phan Thị Kim Thư 2011 - 2013 Hoá lý thuyết và hoá lý Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
126 Hoàng Trần Quốc Phú 2011 - 2013 Địa chất học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
127 Trần Thị Ngọc Quỳnh 2011 - 2013 Địa chất học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
128 Hồ Trung Thành 2011 - 2013 Địa chất học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
129 Nguyễn Ngô Trình 2011 - 2013 Địa chất học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
130 Trần Lê Minh Châu 2011 - 2013 Địa lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
131 Vũ Mạnh Cường 2011 - 2013 Địa lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
132 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 2011 - 2013 Địa lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
133 Nguyễn Thị Thuỳ An 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
134 Phan Tuấn Anh 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
135 Nguyễn Thị Lan Chi 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
136 Thân Thị ánh Điệp 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
137 Hoàng Thị Mỹ Hằng 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
138 Lê Thị Diệu Hằng 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
139 Lê Vũ Khánh Hoà 2010 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
140 Phạm Thị Liên 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
141 Hà Thị Ly Na 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
142 Hoàng Vân Như 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
143 Võ Đại Quyết 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
144 Nguyễn Thanh 2011 - 2013 Khoa học môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
145 Nguyễn Tiến Bảo 2011 - 2013 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
146 Trương Thị Như Hảo 2011 - 2013 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
147 Huỳnh Anh Thi 2011 - 2013 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
148 Nguyễn Đức Diệu Trang 2011 - 2013 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
149 Nguyễn Công ẩn 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
150 Trần Trọng Bắc 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
151 Nguyễn Phúc Quý Châu 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
152 Hoàng Hữu Chiến 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
153 Đoàn Văn Cự 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
154 Trần Thị Kim Dung 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
155 Nguyễn Dũng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
156 Lê Thị Thuỳ Dương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
157 Nguyễn Hoàng Giang 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
158 Nguyễn Thế Giới 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
159 Võ Đông 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
160 Nguyễn Thanh Hải 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
161 Tống Lê Thanh Hải 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
162 Trần Tấn Hải 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
163 Ngô Đức Hảo 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
164 Thái Kim Hậu 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
165 Hà Ngọc Hiền 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
166 Lê Văn Hoà 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
167 Thái Quang Hoàng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
168 Trần Thị Kim Hoàng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
169 Hồ Ngọc Huyền 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
170 Nguyễn Ngọc Huyền 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
171 Võ Nguyễn Minh Huyền 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
172 Hoàng Tuấn Hưng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
173 Phạm Thị Ngọc Hương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
174 Nguyễn Lê Hồng Khanh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
175 Phạm Thị Kim Khánh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
176 Nguyễn Hữu Anh Khoa 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
177 Nguyễn Thị Tuyết Lan 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
178 Nguyễn Anh Lân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
179 Võ Đức Lân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
180 Nguyễn Tấn Linh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
181 Phạm Thị Mỹ Linh 2010 - 2012 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
182 Trương Phúc Lợi 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
183 Nguyễn Thị Minh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
184 Võ Hoàng Liên Minh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
185 Nguyễn Thị Thuỳ Mỵ 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
186 Nguyễn Trọng Nghĩa 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
187 Huyền Tôn Nữ Minh Ngọc 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
188 Phạm Nữ Bảo Ngọc 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
189 Trần Liễu Ngọc 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
190 Nguyễn Khôi Nguyên 2010 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
191 Nguyễn Đăng Nhật 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
192 Lê Thị Kiều Nhi 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
193 Đào Văn Phong 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
194 Nguyễn Thần Phong 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
195 Trần Đạo Phú 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
196 Nguyễn Tiến Phúc 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
197 Ngô Thanh Phương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
198 Trần Thế Phương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
199 Lê Hồng Quang 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
200 Phan Văn Duy Quang 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
201 Hồ Hải Quân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
202 Nguyễn Thành Quân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
203 Phan Hồ Kim Quyên 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
204 Nguyễn Minh Sang 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
205 Nguyễn Thanh Sang 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
206 Nguyễn Ngọc Sanh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
207 Dương Chí Tâm 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
208 Thái Ngọc Tấn 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
209 Nguyễn Hữu Thanh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
210 Văn Công Thanh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
211 Võ Thị Mỹ Thanh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
212 Bùi Công Thành 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
213 Lê Trần Thanh Thảo 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
214 Võ Duy Thái 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
215 Võ Huỳnh Minh Thi 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
216 Nguyễn Minh Thiên 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
217 Hoàng Thịnh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
218 Phạm Ngọc Thịnh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
219 Phạm Văn Tho 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
220 Lê Minh Tiếng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
221 Lê Khắc Tình 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
222 Nguyễn Ngọc Đoan Trang 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
223 Trương Thị Thanh Trân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
224 Dương Long Trí 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
225 Trần Huỳnh Trọng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
226 Bùi Đăng Trung 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
227 Lê Thanh Trung 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
228 Ngô Vũ Hoàng Trung 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
229 Nguyễn Thành Trung 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
230 Lê Minh Trúc 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
231 Huỳnh Nhật Trương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
232 Phan Vĩnh Tùng 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
233 Nguyễn Văn Tường 2010 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
234 Huỳnh Ngọc Mỹ Vân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
235 Lương Văn Vân 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
236 Lương Huệ Viên 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
237 Nguyễn Văn Vinh 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
238 Ngô Trường 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
239 Nguyễn Trường 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
240 Nguyễn Tấn Vương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
241 Nguyễn Văn Xương 2011 - 2013 Khoa học máy tính Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
242 Nguyễn Thị Lan Anh 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
243 Ngô Trí Công 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
244 Phimphachanh Daovone 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
245 Trần Ngọc Dũng 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
246 Trần Vũ Ngọc Hùng 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
247 Nguyễn Viết Hưng 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
248 Lê Thị Ngọc Linh 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
249 Lê Thị Hương Nga 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
250 Trần Thị Ngọc Phương 2010 - 2012 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
251 Phan Viết Hạnh Phước 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
252 Nguyễn Khắc Thanh 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
253 Đỗ Thị Diệu Thảo 2010 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học x 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
254 Nguyễn Ngọc Thịnh 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
255 Nguyễn Thị Quỳnh Trâm 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
256 Nguyễn Tất Tùng 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
257 Trần Nhật Tường Vi 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
258 Nguyễn Thị Thanh Xuân 2011 - 2013 Quản lý tài nguyên và môi trường Trường Đại học Khoa học 0266/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
259 Mai Văn Minh 2011 - 2013 Khoa học cây trồng Trường Đại học Nông Lâm 0271/QĐ-ĐHH ngày 24/02/2014
260 Nguyễn Thị Kim Chi 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
261 Lê Phước Duy 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
262 Trần Duy 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
263 Trần Hoàng Thái Dương 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
264 Tôn Nữ Kim Điệp 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
265 Võ Văn Hải 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
266 Huỳnh Phước Hạnh 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
267 Nguyễn Thị Hạnh 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
268 Trương Bá Hiệu 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
269 Nguyễn Thị Thu Hoà 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
270 Trần Minh Hoà 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
271 Nguyễn Đức Hối 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
272 Hồ Hoàng Thị Kim Huệ 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
273 Cao Văn Hùng 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
274 Trần Anh Hùng 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
275 Nguyễn Thị Hồng Hường 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
276 Nguyễn Trung Kiên 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
277 Huỳnh Tấn Nguyên 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
278 Nguyễn Thị Nhu 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
279 Mai Lệ Quyên 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
280 Phan Thanh Sơn 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
281 Trương Đình Thành 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
282 Châu Nguyễn Phương Thảo 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
283 Lý Nguyên Thạch 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
284 Phạm Chí Thiện 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
285 Hồ Thị Tuyết Thu 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
286 Võ Thị Thuỷ 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
287 Nguyễn Thị Tuyết Trâm 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
288 Nguyễn Quang Trung 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
289 Phạm Quang Trung 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
290 Trần Quốc 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
291 Trần Ngọc 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
292 Nguyễn Vũ Lam Yên 2011 - 2013 Y học chức năng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
293 Hồ Phi Chi 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
294 Trần Cương 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
295 Nguyễn Lê Thanh Hải 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
296 Nguyễn Việt Hùng 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
297 Nguyễn Xuân Hùng 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
298 Trần Văn Khôi 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
299 Nguyễn Ngọc Tuấn 2011 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
300 Hoàng Thanh 2011 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
301 Lê Viết Nguyên Sa 2011 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
302 Nguyễn Thị Diễm Thư 2011 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
303 Hoàng Văn Bính 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
304 Trần Lê Duy Cường 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
305 RMah Din 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
306 Lê Hữu Dũng 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
307 Nguyễn Quốc Đạt 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
308 Huỳnh Thị Hoa 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
309 Lê Hồng Phong 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
310 Nguyễn Hữu Sơn 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
311 Nguyễn Mậu Thạch 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
312 Chế Thị ánh Tuyết 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
313 Hứa Thanh Vương 2011 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
314 Đoàn Quyết Dũng 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
315 Ngô Đắc Thanh Huy 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
316 Hà Thị Huyền 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
317 Đỗ Văn Hùng 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
318 Nguyễn Thị Diệu Hương 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
319 Nguyễn Thị Thuỳ Liên 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
320 Đặng Thị Miên 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
321 Nguyễn Nhật Quang 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
322 Võ Hà Băng Sương 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
323 Nguyễn Thế Lài Tâm 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
324 Hoàng Xuân Thành 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
325 Châu Phương Thảo 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
326 Nguyễn Thị Bích Thảo 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
327 Hoàng Phương Thuỷ 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
328 Võ Văn Toàn 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
329 Lê Thị Hồng Vân 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
330 Lê Thanh Viễn 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
331 Nguyễn Tiến 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
332 Phạm Tấn Vương 2011 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
333 Lâm Thị Kim Chi 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
334 Đinh Khánh Dung 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
335 Huỳnh Ngọc Xuân Dung 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
336 Dương Thị Quỳnh Giang 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
337 Nguyễn Thị Vũ Linh 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
338 Huỳnh Vĩ Thắng 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
339 Lê Thị Hồng 2011 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
340 Võ Thị Ngọc Diễu 2011 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
341 Nguyễn Thị Kim Lài 2011 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
342 Nguyễn Hoàng Thuỳ Linh 2011 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
343 Hồ Minh Ngọc 2011 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
344 Trương Đình Ti Ni 2011 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
345 Đinh Thị Thu Thuỷ 2010 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược x 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
346 Nguyễn Minh 2011 - 2013 Y tế công cộng Trường Đại học Y Dược 0406/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
347 Hoàng Thanh Bình 2010 - 2012 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0407/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
348 Hồ Viết Huy 2011 - 2013 Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
349 Nguyễn Thị Thu Hương 2011 - 2013 Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
350 Trần Thị Loan 2011 - 2013 Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
351 Lê Thị MẾN 2011 - 2013 Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
352 Phan Trọng Nhân 2011 - 2013 Kinh tế chính trị Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
353 Phạm Nguyên Bảo 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
354 Trịnh Quang Nhật Bình 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
355 Đặng Thị Thanh Châu 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
356 Đỗ Thị Chuyển 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
357 Lê Xuân Cường 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
358 Lương Văn Đạt 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
359 Hoàng Thị Thanh 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
360 Phạm Thị Hải 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
361 Hồ Sỹ Hân 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
362 Trương Công Hân 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
363 Hoàng Thị Như Hồng 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
364 Bùi Đức Huy 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
365 Phạm Lê Huy 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
366 Võ Việt Hưng 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
367 Lê Viết Lợi 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
368 Bùi Thị Thu 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
369 Đoàn Thị Trà Mi 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
370 Nguyễn Thị Bích Ngọc 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
371 Nguyễn Công Nguyên 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
372 Lê Thành Nhân 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
373 Lê Ngọc Thu Phượng 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
374 Lê Thị Minh Phượng 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
375 Nguyễn Thị Mỹ Phượng 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
376 Nguyễn Nhật Quang 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
377 Lê Thảo Quyên 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
378 Bạch Thị Thuỷ Thanh 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
379 Lê Vũ Thành 2010 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế x 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
380 Hồ Thị Phương Thảo 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
381 Lê Quang Thạch 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
382 Nguyễn Văn Thân 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
383 Nguyễn Ngọc Thuỳ 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
384 Nguyễn Huyền Thương 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
385 Lê Trung Tín 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
386 Trần Tín 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
387 Lê Phước Minh Tuệ 2011 - 2013 Quản trị kinh doanh Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
388 Đào Hữu Bích 2011 - 2013 Kinh tế nông nghiệp Trường Đại học Kinh tế 0408/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
389 Võ Trường Giang 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
390 Trương Thanh Hiếu 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
391 Hoàng Đức Minh 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
392 Hồ Khả Vĩnh Nhân 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
393 Hồ Sĩ Nhật Quang 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
394 Lê Quang Thiện 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
395 Nguyễn Ngọc Tuấn 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
396 Nguyễn Thế Ty 2010 - 2013 Ngoại khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
397 Lê Thị Diệu Hằng 2010 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
398 Nguyễn Thị Lệ 2010 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
399 Phùng Thị 2010 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
400 Nguyễn Thành Vinh 2010 - 2013 Sản phụ khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
401 Vũ Quốc ánh 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
402 Đoàn Quốc Bảo 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
403 Bùi Thị Hằng 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
404 Nguyễn Thị Diệu Linh 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
405 Nguyễn Thị Thu Phương 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
406 Nguyễn Hữu Thọ 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
407 Đinh Thị ý Thơ 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
408 Nguyễn Thị Tường Vi 2010 - 2013 Nhi khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
409 Nguyễn Đức Bảo 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
410 Mạnh Trọng Bình 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
411 Nguyễn Hữu Đức 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
412 Phạm Văn Hoài 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
413 Nguyễn Quốc Lân 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
414 Thái Thị Thùy Linh 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
415 Trần Thị Ly Ni 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
416 Ngô Duy Phong 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
417 Diệp Văn Quang 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
418 Phạm Thị Lệ Quyên 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
419 Phạm Thị Minh Thiên 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
420 Phạm Như Thông 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
421 Tô Thị Tình 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
422 Trần Xuân Tín 2009 - 2012 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
423 Trần Tấn Việt 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
424 Ngô Lê Xuân 2010 - 2013 Nội khoa Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
425 Trần Thị Thảo Anh 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
426 Lê Thị Khánh Chi 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
427 Phạm Bá Huấn 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
428 Lê Văn Khoa 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
429 Trương Diệu Linh 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
430 Nguyễn Hoàng Minh 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014
431 Huỳnh Thị Trà My 2010 - 2013 Chẩn đoán hình ảnh Trường Đại học Y Dược 0409/QĐ-ĐHH ngày 17/03/2014