Friday, Oct 07th

Tin tức

Tin tức - Sự kiện

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2021

  • PDF.

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2021.


File đính kèm:
Download this file (KETQUA_12021.pdf)KETQUA_12021.pdf[ ]1648 Kb
Download this file (Thongbao_DonPhucKhao.pdf)Thongbao_DonPhucKhao.pdf[ ]162 Kb

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 10 Tháng 5 2021 11:11

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2019

  • PDF.

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019

File đính kèm:
Download this file (KETQUATHICH_1_2019.pdf)KETQUATHICH_1_2019.pdf[ ]1687 Kb
Download this file (Thongbao_Don_phuckhao.pdf)Thongbao_Don_phuckhao.pdf[ ]347 Kb

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 4 2019 17:33

Thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học đợt 2 năm 2018

  • PDF.

Đại học Huế thông báo kết quả điểm tuyển sinh cao học lần 2 năm 2018;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 18 Tháng 4 2019 17:33

Những thay đổi trong đào tạo tiến sĩ từ năm 2017

  • PDF.

Với nhiều thay đổi trong quy định đầu vào, đầu ra, quá trình đào tạo tiến sĩ sắp tới đây sẽ có những yêu cầu chặt chẽ và từng bước hội nhập với quốc tế.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 15:45

Chi tiết...

THÔNG TƯ Ban hành Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ

  • PDF.

Căn cứ Luật giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật giáo dục đại học ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục; Nghị định số 07/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi điểm b khoản 13 Điều 1 của Nghị định số 31/2011/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2011 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục;

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 11 Tháng 4 2017 08:38

Chi tiết...