Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh

Tuyển sinh

TIẾNG ANH B

TIẾNG ANH B

Dành cho tất cả các chuyên ngành không chuyên ngữ

1. Yêu cầu

Đề thi gồm 2 phần Đọc hiểu và viết, thời gian làm bài là 120 phút. Nội dung đề là kiến thức phổ thông về chính trị, văn hóa, khoa học, xã hội, gia đình và nhà trường.

TIẾNG PHÁP

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC

Môn thi : NGOẠI NGỮ 2 TIẾNG PHÁP

TRÌNH ĐỘ A2 - 2/6

I. Mục đích, yêu cầu :

Đề thi gồm 2 phần : Đọc hiểu và Viết, thời gian làm bài 120 phút.

Nội dung về kiến thức phổ thông về chính trị, xã hội, văn hóa, giáo dục, kinh tế, khoa học,…

II. Nội dung : Nội dung đề thi tương đương với cấp độ A2 và 2/6 của Việt Nam.

ĐỌC HIỂU

60 phút (50 điểm)

Đọc 1

Câu 1 đến câu 10

Trắc nghiệm (A,B,C)

10 câu x 1,5 điểm = 15 điểm

Đọc 2

Câu 11 đến câu 20

Trắc nghiệm (A,B,C)

10 câu x 1 điểm = 10 điểm

Đọc 3

Câu 21 đến câu 30

Tìm các hình ảnh hoặc thông tin cho sẵn

10 câu x 1 điểm = 10 điểm

Đọc 4

Câu 31 đến câu 40

Đọc bài và trả lời câu hỏi

10 câu  x 1,5 điểm =15 điểm

VIẾT

60 phút  (50 điểm)

Viết 1

Viết 1

Viết một đoạn văn kể về các hoạt động thường ngày, về chuyến du lịch, bộ phim yêu thích, ...)

Bài viết khoảng 50 - 60 từ

20 điểm

Viết 2

Viết 2

Viết thư (từ chối lời mời, chấp nhận lời mời)

Bài viết khoảng 50 - 60 từ

10 điểm

Viết 3

Viết câu hoàn chỉnh từ các cụm từ cho sẵn

10 câu

10 câu x 1 điểm = 20 điểm

III. Tài liệu tham khảo
- MENAND R., 2009, Le Nouveau Taxi 2, Méthode de français + 2 CD audio + DVD-Rom inclus, , Hachette FLE, Paris.
- Laure HUTCHINGS L., HIRSCHSPRUNG N., 2009, Le Nouveau Taxi 2, Cahier d’exercices, Hachette FLE, Paris,.
- Richard LESCURE R., GADET E., VEY P., 2006, DELF A2, Le nouvel entrainez-vous - 200 activités, CLE international, Paris.

Thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành cho kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung thêm chuyên ngành Hoá hữu cơ và chuyên ngành Hoá phân tích trong kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoBSTSNCS2_2014.pdf)ThbaoBSTSNCS2_2014.pdf[ ]89 Kb

Thông báo tuyển sinh bổ sung thêm chuyên ngành trong kỳ tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo xét tuyển bổ sung thêm chuyên ngành Dân tộc học trong kỳ tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014:

 

File đính kèm:
Download this file (ThbaoBSTSNCS1_2014.pdf)ThbaoBSTSNCS1_2014.pdf[ ]89 Kb

Thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh cao học đợt 1 năm 2014 gồm 68 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau:

 

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTSCH1_2014.pdf)ThbaoTSCH1_2014.pdf[ ]205 Kb

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh đợt 1 năm 2014 gồm 28 chuyên ngành vào các cơ sở giáo dục đại học thành viên như sau:

 

Thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014

Đại học Huế thông báo tuyển sinh nghiên cứu sinh theo đề án 911 đợt 1 năm 2014 gồm 16 chuyên ngành vào các trường thành viên như sau:

File đính kèm:
Download this file (ThbaoTS911(1)_2014.pdf)ThbaoTS911(1)_2014.pdf[ ]186 Kb