Sunday, Sep 26th

Tuyển sinh

Tuyển sinh

SINH LÝ CÂY TRỒNG

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC

MÔN SINH LÝ CÂY TRỒNG


A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1. Mục đích

- Kiểm tra, đánh giá các kiến thức cơ bản về sinh lý cây trồng của người học làm cơ sở để người học có thể học tiếp các kiến thức liên quan ở bậc cao học chuyên ngành Khoa học cây trồng và chuyên ngành Bảo vệ thực vật.

- Giúp người học củng cố, hệ thống lại những kiến thức liên quan đến sinh lý cây trồng đã học ở bậc đại học.

1.2. Yêu cầu

- Hiểu và vận dụng được những quá trình sinh lý cơ bản trong cây trồng.

- Đạt tối thiểu 50% tổng số điểm đánh giá bài thi.

B. NỘI DUNG

Chương 1: Sinh lý trao đối nước của cây

1.1. Sự hút nước của cây

- Quá trình hút nước bị động, quá trình hút nước chủ động.

- Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự hút nước của rễ.

1.2. Sự vận chuyển nước trong cây

- Các con đường vận chuyển nước trong cây.

- Các động lực vận chuyển nước trong cây.

1.3. Sự thoát hơi nước của cây

- Vai trò sinh lý sự thoát hơi nước trong đời sống của cây.

- Bản chất của quá trình thoát hơi nước.

- Điều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến sự thoát hơi nước.

Chương 2: Quang hợp và hô hấp của cây

2.1. Bản chất của quá trình quang hợp và hô hấp trong cây

- Phosphoryl hóa vòng và không vòng.

- Pha tối quang hợp (chu trình C3, chu trình C4 và chu trình CAM).

- Quá trình đường phân.

- Hô hấp yếm khí.

- Chu trình Crebs.

2.2. Ảnh hưởng của điều kiện ngoại cảnh đến quá trình quang hợp và hô hấp

2.3. Quang hợp và năng suất cây trồng

- Năng suất sinh vật học và biện pháp nâng cao năng suất sinh vật học.

- Năng suất kinh tế và biện pháp nâng cao năng suất kinh tế.

2.4. Hô hấp và vấn đề bảo quản nông sản phẩm

- Tác hại của hô hấp trong bảo quản nông sản phẩm.

- Các biện pháp khống chế hô hấp trong bảo quản nông sản phẩm.

Chương 3: Sinh lý dinh dưõng khoáng và nitơ

3.1. Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng thiết yếu đổi với cây trồng

- Vai trò sinh lỷ của các nguyên tố khoáng đa lượng (P, K, Ca, s, Mg).

- Vai trò sinh lý của các nguyên tố khoáng vi lượng (B, Mo, Zn, Fe, Cu, Mn).

3.2. Dinh dưỡng nitơ đối với cãy trồng

- Vai trò sinh lý của nitơ đối với cây và các nguồn dinh dưỡng nitơ của cây.

- Quá trình đồng hóa đạm amon (NH4~) của cây

- Quá trình đồng hoá dạm nitrat (NO3') của cây

3.3. Các diều kiện ngoại cảnh ảnh hưởng đến quá trình hút khoáng của cây (độ pH, nồng độ chất tan, độ thoáng khí, nhiệt độ, nước, ánh sáng).

Chương 4: Sinh trưởng và phát triển của cây

4.1. Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật và ứng dụng trong trồng trọt

- Các chất kích thích sinh trưởng thực vật (auxin, gibberellin, xytokinin).

- Các chất chất ức chế sinh trưởng thực vật (etylen, axít abxixic).

4.2. Sinh lý thời kỳ ngủ nghỉ và nảy mầm của cây

- Cơ sở sinh lý của thời kỳ ngủ nghỉ của cây.

- Sinh lý thời kỳ nảy mầm.

4.3. Sinh lý quả trình thụ phẩn, thụ tinh, tạo quả và hạt, sự chín của quả

- Sinh lý quá trình thụ phấn, thụ tinh, tạo quả.

- Sự hình thành và phát triền của quả và hạt, sự chín của quả.

C. TÀI LIỆU THAM KHẢO (Sắp xếp theo thứ tự ưu tiên)

1. Nguyễn Đình Thi (chủ biên), Hồng Bích Ngọc, Đàm Thị Huế (2013). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Đại học Huế.

2. Hoàng Minh Tấn, Nguyền Quang Thạch, Vũ Quang Sáng (2006). Giáo trình sinh lý thực vật. Nxb Nông nghiệp.

3. Trần Kim Đồng, Nguyễn Quang Phổ, Lê Thị Hoa (1991).. Giáo trình sinh lý cây trồng. Nxb. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp.

4. Lê Văn Tri (1998). Chất điều hoà sinh trưởng và năng suất cây trồng. Nxb Nông nghiệp.

5. L.Taiz, S.Cruz, and E.Zeiger (2006). Plant Physiology. University of California, Los Angeles. Sinauer Associates.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CẢU

1. Câu 1 (2,5 điếm): Thuộc chương 1 trong đề cương.

2. Câu 2 (2,5 điểm): Thuộc chương 2 trong đề cương.

3. Câu 3 (2,5 điểm): Thuộc chương 3 trong đề cương.

4. Câu 4 (2,5 điểm): Thuộc chương 4 trong đề cương.

Tổng đỉểm: 10 điểm — Tổng thời gian làm bài 180 phút

 

CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VÀ VẬT LÝ THỐNG KÊ

ĐỀ CƯƠNG THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: CƠ HỌC LƯỢNG TỬ VÀ VẬT LÝ THỐNG KÊ

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1.1.    Mục đích: Dành cho các chuyên ngành thuộc ngành Vật lý, trong đó có chuyên ngành Vật lý lý thuyết và Vật lý toán, chuyên ngành Lý luận Phương pháp dạy học bộ môn Vật lý.
1.2.    Yêu cầu: Vận dụng các khái niệm, các nguyên lý cơ bản của cơ học lượng tử để khảo sát một số đặc trưng của hệ lượng tử. Sử dụng phương trình Schrodinger để giải các bài toán cơ bản, gồm: bài toán hố thế và dao động tử điều hòa (một chiều, hai chiều và ba chiều), bài toán nguyên tử Hydro. Vận dụng các khái niệm của vật lý thống kê cổ điển và thống kê lượng tử để giải một số bài toán trong vật lý thống kê.

QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1.    Mục đích

Đề cương môn Quy hoạch sử dụng đất dùng để phục vụ cho việc ra đề thi và sinh viên ôn tập để thi đầu vào Thạc sỹ chuyên ngành Quản lý đất đai, trường Đại học Nông Lâm - Đại học Huế.
1.2.    Yêu cầu
Đề thi bao quát chương trình nhằm đánh giá được những hiểu biết về kiến thức cơ bản, kỹ năng giải quyết những nhiệm vụ quy hoạch sử dụng đất, khả năng tiếp cận kiến thức và thông tin mới trong nghiên cứu và ứng dụng phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai.

QUẢN TRỊ DU LỊCH

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: QUẢN TRỊ DU LỊCH

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1. Mục đích

Đề cương môn Quản trị du lịch này phục vụ cho việc ra đê thi và sinh viên ôn tập thi đầu vào Thạc sỹ ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Khoa Du Lịch - Đại Học Huế.
1.2 Yêu cầu
Đề cương này khái quát các nội dung cơ bản về du lịch, quản trị tài nguyên du lịch, phát triến và quản trị điểm đến du lịch. Trên cơ sở đó, đề thi phải đảm bảo khái quát được các nội dung nhằm đánh giá những hiểu biết cơ bản và kỹ năng phân tích, phát hiện và đề xuất định hướng/giải pháp để giải quyết các vấn đề trong quản trị tài nguyên, nguồn lực và quản trị điểm đến du lịch.

RĂNG HÀM MẶT

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: RĂNG HÀM MẶT

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1.    Mục đích

-    Trình bày được các kiến thức cơ bản về bệnh học Răng hàm mặt
-    Trình bày được chẩn đoán, điều trị và dự phòng các bệnh thường gặp trong chuyên ngành Răng hàm mặt.
1.2.    Yêu cầu đối với người dự tuyển
-    Các bác sỹ răng hàm mặt
-    Các bác sỹ đa khoa đã có chứng chỉ định hướng chuyên khoa Răng hàm mặt.
-    Các Bác sĩ đã tốt nghiệp chuyên khoa cấp I RHM, chuyển đổi sang cao học theo quy định hiện hành.
-    Có đầy đủ sức khỏe học tập, tuân thủ các quy định khác của Bộ GD&ĐT và của Trường ĐH Y Dược Huế.

SẢN PHỤ KHOA

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: SẢN PHỤ KHOA

I.    MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1.1. Mục đích: Đánh giá các kiến thức chuyên môn về Sản Phụ khoa của các bác sĩ đa khoa thi vào Cao hoc.
1.2. Yêu cầu: Nắm vững kiến thức chuyên môn phù họp và liên quan trực tiếp với chuyên ngành Sản phụ khoa đã được đào tạo trong chương trình đào tạo bác sĩ đa khoa, trình bày dạng tự luận.

NHI KHOA

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC
MÔN: NHI KHOA
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích: Hướng dẫn học viên ôn tập đúng trọng tâm chuyên ngành Nhi khoa.
2. Yêu cầu: Học viên trình bày đầy đủ, rõ ràng các nội dung trong đề cương ôn tập

NỘI KHOA

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYỂN SINH CAO HỌC MÔN: NỘI KHOA

 

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích: Đánh giá kiến thức chung về chẩn đoán và điều trị một số bệnh lý thường gặp trong lĩnh vực nội khoa của các thí sinh.

2. Yêu cầu: Trình bày đầy đủ và rõ ràng các nội dung trong đề cương ôn tập.

B. NỘI DUNG

Phần 1: Nội Tiêu hóa

1.1: Báng ở bệnh nhân Xơ gan 1.2: Điều trị Helicobacter pylori 1.3: Hội chứng ruột kích thích 1.4: Gan nhiễm mỡ

1.5: Sỏi mật

Phần 2: Nội Tim mạch- Thần kinh

2.1: Tăng huyết áp

2.2: Suy tim

2.3: Suy mạch vành

2.4: Rối loạn nhịp tim

2.5 Tai biến mạch máu não

Phần 3: Nội Thận Tiết niệu Cơ xương khớp

3.1: Viêm khớp dạng thấp

3.2: Bệnh Gút

3.3: Hội chứng thận hư

3.4: Suy thận cấp

3.5: Suy thận mạn

Phần 4: Nội Nội tiết- Hô hấp

4.1: Đái tháo đường

4.2: Basedow

4.3: Suy giáp

4.4: Hen phế quản

4.5: COPD

C. TÀI LIỆU HỌC TẬP CHÍNH

1. Bộ môn Nội — Trường Đại học Y Dược Huế, Giáo trình Bệnh học nội khoa. Nhà xuất bản Đại học Huế, 2018.

2. Hoàng Khánh, Nguyễn Đình Toàn, Giáo trình Nội thần kinh, Nhà xuất bản Đại học Huế, 2015.

3. Harrison’s principles of internal medicine, 17th edition.

D. ĐỀ THI ỨNG VỚI ĐỀ CƯƠNG NÀY CÓ 4 CÂU

1. Câu 1 (2,5 điểm): ứng với phần 1 trong đề cương

2. Câu 2 (2,5 điểm): ứng với phần 2 trong đề cương

3. Câu 3 (2,5 điểm): ứng với phần 3 trong đề cương

4. Câu 4 (2,5 điểm): ứng với phần 4 trong đề cương

Tổng: 10 điểm - Thời gian làm bài 180 phút

NGOẠI KHOA

ĐỀ CƯƠNG MÔN THI TUYÊN SINH CAO HỌC
MÔN: NGOẠI KHOA

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1.    Mục đích: Đánh giá kiến thức chung về một số vấn đề thường gặp trong ngoại khoa của các thí sinh.

1.2.    Yêu cầu: Trình bày đầy đủ và rõ ràng các nội dung trong đề cương ôn tập.