Thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Hán và tiếng Việt từ lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận

Họ và tên Nghiên cứu sinh:    Phan Phương Thanh

Tên đề tài luận án: Thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Hán và tiếng Việt từ lý thuyết ngôn ngữ học tri nhận

Chuyên ngành:    Ngôn ngữ học

Mã số:        9229020

Giáo viên hướng dẫn:   1. TS. Liêu Linh Chuyên    2. TS. Nguyễn Văn Lập

Cơ sở đào tạo:     Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án

Về ý nghĩa lý luận: Kết quả nghiên cứu của luận án sẽ góp phần làm sáng tỏ những vấn đề liên quan đến ngữ nghĩa học của thành ngữ theo quan niệm của ngôn ngữ học tri nhận trên nguồn ngữ liệu thành ngữ có yếu tố chỉ loài vật trong tiếng Hán và tiếng Việt.

Về ý nghĩa thực tiễn: Công trình nghiên cứu của luận án sẽ ứng dụng những kết quả nghiên cứu của luận án có thể được ứng dụng trong công tác giảng dạy, công tác dịch thuật và xây dựng từ điển thành ngữ song ngữ Hán - Việt.

--------------------------------------------------

Full name of graduate student:        Phan Phuong Thanh

Thesis title: Idioms with elements indicating animals in Chinese and Vietnamese from the theory of Cognitive Linguistics

Major         Linguistics

Code:          9229020

Instructors: 1. PhD. Lieu Linh Chuyen    2. PhD. Nguyen Van Lap

Training institution:     University of Sciences - Hue University

New contributions of the thesis

Regarding the theoretical meaning: The research results of the thesis will contribute to clarify the issues related to semantics of idioms according to the concept of cognitive linguistics on idiomatic language materials with elements indicating animals in Chinese and Vietnamese.

Regarding practical meaning: The research work of the thesis will apply the research results of the thesis which can be applied in teaching, translation and construction  of bilingual Chinese - Vietnamese idiom dictionary.

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]184 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]3309 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]1844 Kb

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 08:09