Yếu tố huyền thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2015

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Ái Thoa

Tên đề tài luận án: Yếu tố huyền thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2015

Chuyên ngành: Văn học Việt Nam

Mã số: 9.22.01.21

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Thành

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới:

Đề tài luận án: Yếu tố huyền thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2015 là một hướng nghiên cứu mới, có ý nghĩa khoa học và thực tiễn, thời sự và cấp thiết. Nội dung, kết quả nghiên cứu của luận án hoàn toàn không trùng lặp với các công trình trước đó.

Luận án đã xác lập một cách hiểu về huyền thoại. Từ đó đi sâu, nghiên cứu có hệ thống về sự hiện diện yếu tố huyền thoại trong tiểu thuyết Việt Nam từ 1986 đến 2015 từ nhiều bình diện của thi pháp thể loại: thế giới nhân vật, các cổ mẫu, không gian nghệ thuật, thời gian nghệ thuật, các motif.

Trên cơ sở khám phá con đường chuyển hóa, tái sinh của huyền thoại, luận án tiến hành lý giải quá trình vận động, phát triển của văn học Việt Nam nói chung và tiểu thuyết từ sau 1986 nói riêng.

Bên cạnh việc làm rõ sự kế thừa giá trị từ huyền thoại cổ xưa, luận án còn nhấn mạnh những sáng tạo của các nhà văn trong việc sử dụng các yếu tố huyền thoại. Qua đó, giải mã những đặc sắc của bộ phận tiểu thuyết Việt Nam viết theo xu hướng huyền thoại hóa và xu hướng giải huyền thoại.

Luận án góp phần khẳng định vị trí, đóng góp của bộ phận tiểu thuyết có sử dụng yếu tố huyền thoại trong dòng chảy phát triển của tiểu thuyết hiện đại Việt Nam.

NEW CONTRIBUTIONS OF THE THESIS

Full name of PhD student: NGUYEN THI AI THOA

Thesis title: Myth factor in Vietnamese novels from 1986 to 2015

Major: Vietnamese Literature

Code: 9.22.01.21

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Nguyen Thanh

Training institution: Hue University of Sciences, Hue University

NEW CONTRIBUTIONS

The thesis topic: The myth factor in Vietnamese novels from 1986 to 2015 is a new research direction, which has scientific and practical significance, current and urgent meanings. The content and research results of the thesis do not overlap with the previous works.

The thesis has established a way of understanding the myth. Since then, the thesis goes into a systematic study of the presence of mythical factors in Vietnamese novels from 1986 to 2015 in a variety of aspects of prosody genre: character world, archetypes, artistic space, art time, the motifs.

On the basis of exploring the path of transformation and regeneration of myths, the thesis explains the process of movement and development of Vietnamese literature in general and fiction since 1986 in particular.

Besides clarifying the inheritance of values from ancient myths, the thesis also emphasizes the creation of writers in the use of myth factors. Thereby, deciphering the characteristics of the Vietnamese novel section written according to the trend of mythicism and dispelling myth trend.

The thesis contributes to affirming the position and contribution of the novel section using the myth factor in the development flow of modern Vietnamese fiction.

 

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]126 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]1058 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]633 Kb

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 23 Tháng 9 2019 08:22