Tổng hợp, biến tính và ứng dụng vật liệu khung hữu cơ - kim loại ZIF-67

Họ và tên NCS: Nguyễn Thị Thanh Tú

Tên đề tài luận án: Tổng hợp, biến tính và ứng dụng vật liệu khung hữu cơ - kim loại ZIF-67.

Chuyên ngành: Hóa lý thuyết và Hóa lý

Mã số: 9440119

Người hướng dẫn: PGS. TS. Đinh Quang Khiếu, TS. Trần Vĩnh Thiện

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế

Những đóng góp mới của luận án:

Lần đầu tiên ở Việt Nam, tổng hợp thành công vật liệu ZIF-67 bằng phương pháp hỗ trợ vi sóng thu được vật liệu có hình thái đồng nhất, độ kết tinh cao, diện tích bề mặt riêng và thể tích vi xốp lớn ( 1935 m2/g và 0,98 cm3/g). Có khả năng hấp phụ rất cao nhiều loại phẩm màu như Congo red, Methylene blue và Rhodamine B so với nhiều vật liệu xốp đã công bố trước đây.

ZIF-67 được sử dụng như một chất biến tính điện cực để xác định dopamine và paracetamol bằng phương pháp DP-ASV. Điện cực biến tính cho thấy triển vọng cho việc xác định dopamine và paracetamol với nhiều đặc tính mong đợi như độ nhạy cao, giới hạn phát hiện thấp, và hiệu suất thu hồi cao.

Lần đầu tiên ở Việt Nam, vật liệu khung zeolite imidazolate dựa trên (Zn/Co) được tổng hợp bằng phương pháp hỗ trợ vi sóng. Vật liệu thu được bền trong nước trong khoảng pH từ 2 đến 12 và có khả năng phân hủy xúc tác quang hóa tốt trong vùng ánh sáng khả kiến đối với phẩm nhuộm congo red. Sự phân hủy congo red trên chất xúc tác thu được xảy ra hoàn toàn và tạo thành CO2. Chất xúc tác (2Zn/8Co)ZIFs cho thấy bền và có thể được sử dụng ít nhất ba lần tái sinh mất đi ít hoạt tính.

Huế, ngày  tháng năm 2019

----------------------------------------

THE NOVEL CONTRIBUTIONS OF THE DISSERTATION

Full name of Ph.D. Student: Nguyen Thi Thanh Tu

Title of dissertation: “Synthesis, modification, and application of metal-organic framework-ZIF- 67”

Major: Theoretical chemistry and Physical chemistry

Code: 9440119

Academic supervisiors: Assoc. Prof. Dr. Dinh Quang Khieu, Dr. Tran Vinh Thien

Training institutions: University of Sciences, Hue University

The research time: November, 2016 to November 2019

The new contribution of the dissertation:

This is the first time in Vietnam, ZIF-67 was successfully synthesized by the microwave-assissted method. The obtained sample has a pure phase with high crystallinity, uniform and regular morphologies, excellent specific surface area and high micropore volume (1935 m2.g-1 and 0.98 cm3.g-1). ZIF-67 illustrated the higher adsorption capacity of many dyes such as Congo red, Methylene blue and Rhodamine B than the previous materials.

The ZIF-67 material was used as an electrode modifier to determine dopamine and paracetamol by using DP-ASV method. The modified electrode manifests to be promising for dopamine and paracetamol with many desirable properties including high sensitivity, low detection linit, and high reproductivity.

For the first time in Vietnam, (Zn/Co)-based ZIFs with different molar ratios were synthesized by a microwave-assissted process. (Zn/Co)ZIF was found to be stable in water in a pH range of 2 – 12 and manifested an excellent photocatalytic degradation of congo red under the visible light. The degradation of congo red on the obtained catalyst occurred completely and most formed carbon dioxide. The (Zn/Co)ZIFs catalyst was stable and maintained at least up to three cycles with a slight loss of activity.

Hue, December 6th, 2019

File đính kèm:
Download this file (DONGGOPMOI.pdf)DONGGOPMOI.pdf[ ]319 Kb
Download this file (NOIDUNGLA.pdf)NOIDUNGLA.pdf[ ]6954 Kb
Download this file (TOMTATLA.pdf)TOMTATLA.pdf[ ]5974 Kb

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 24 Tháng 12 2019 09:27