Cơ cấu tổ chức

Ban Đào tạo có 02 tổ công tác:

1. Tổ Quản lý Đại học,

2. Tổ Quản lý Sau đại học.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 27 Tháng 12 2018 10:14